HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 93

JPEG (Deze pagina), 718.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

l
i
89 ·
L laten wegloopen, was wel vervallen bij de iixumdeveringgmaar
‘ door de jaarlijksche herziening van het fixum is die reden op
; ` nieuw in het leven geroepen. Wllij zullen dit met een voor-
beeld staven.
t Onderstelt: de fabriekant ziet kans om uit eene zekere hoe-
b veelheid syroop nog twaalf honderd pikols suiker te maken
i van zeer inferieure kwaliteit. Dan is het gevolg, dat hij het
2 ‘. volgende jaar acht honderd pikols meer aan het Gouvernement
s moet leveren. Want het iixum wordt herzien, en de twaalf
i honderd zeer inferieure suiker, die hij gemaakt heeft, worden
E i hem voor goede qualiteit in rekening gebragt en bij de bepa-
lj ling van het verdere te leveren fixum in aanmerking genomen.
­ Die 800 pikols moed leveren tegen een prijs, gelijkstaande
- met f8 minder per pikol, dan de tegenwoordige marktpijs be-
­ li draagt. De meerdere productie van het vorige jaar berokkent
a hem alzoo -­ aangenomen dat de marktprijs noch gerezen, noch
­ i gedaald zij -­ het volgende jaar een verlies van f 6400.
1 Alvorens dus de fabriekant de 1200 pikols gaat fabriceren,
i moet hij zijne berekening maken of de winst, die hij dit jaar
e door de twaalfhonderd pikols zal behalen,niet ruimschoots wordt
t i opgewogen door het nadeel, dat hem in het aanstaande jaar te
1 wachten staat. Zijn nu de kosten van fabrikatie zoo groot, of
, is de suiker van eene zóó inferieure kwaliteit, dat hij maar
° f5.50 per pikol verdienen kan, dan, natuurlijk, zal hij die
g inferieure suiker niet maken en liever zijn materieel sparen.
r De bevolking derft het plantloon, het Gouvernement de in-
­ directe voordeelen, het algemeen belang lijdt er onder.
e Wij zijn het eens met den heer Duymaer van Twist, die
1 bij de openbare beraadslaging over deze zaak in de Tweede
Kamer, de meening verkondigde, dat niemand in staat is te
- beletten, dat een fabrikant in dergelijke omstandigheden geen
r suiker van zijne syroop maakt. Wij gelooven echter ook, dat
e ieder dwangmiddel hier ongeoorloofd zou zijn.
i Al wordt nu ook het stelsel van eene üxuutlevering niet
e geheel omver geworpen, men heeft, door het belang van den