HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 92

JPEG (Deze pagina), 774.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB


gj l
r l

j 88
E Commissie heeft, met het oog op het verleden, gedeeltelijk
gelijk in hare bewering; maar zij ziet over het hoofd, dat door
de invoering van het fixum juist de aruzzierzläke vermeerdering j
van productie plaats had. j
jj Zonder tixum had men die aanzienlijke vermeerdering niet
verkregen; de vermeerdering bewees de deugdelijkheid van het
stelsel.
‘j Heeft nu al het Gouvernement niet dadelijk gedeeld in de V
directe voordeelen, welke bij eene eerste invoering grootendeels
aan den fabrikant en voor de bevolking ten deel vielen, dan
heeft het daarbij toch ook geene schade, maar zelfs indirect
voordeel gehad. lj
jj Wij erkennen echter gaarne, dat het Gouvernement een regt­
` matig deel, ook in de directe voordeelen toekomt. De uitslui­
i ting van die voordeelen kon, gelijk wij reeds zeiden, zich al- l,
i leen bij de invoering van het stelsel voordoen; maar bij eene
lul r periodieke herziening is dat niet meer mogelijk, want de ver- J
meerderde productie komt reeds bij de eerste herziening, en
daarna bij elke volgende, in aanmerking. Y
j De opmerking: ,, het bezwaar dat vroeger bestond, drukte
,,vooral, dewijl de fabrikant alleen hooge nommers moest 1
,, leveren; daar het Gouvernement nu voortaan ook suiker van
ijf ,, mindere kwaliteit in de levering aanneemt, vervalt de reden,
,, die den fabrikant bewogen om syroop te laten wegloopen,"
Y, is niet juist. Het bezwaar was vroeger grooter, door dien nog
lt datzelfde jaar suiker geleverd moest worden; maar het bezwaar
. van de levering van hooge nommers, kwam dan alleen in aan-
i l merking wanneer men geene hooge nommers in voldoende
fi hoeveelheid had, alzoo in wanlevering verviel, en dan boven
rit den hoogsten marktprijs nog boete moest betalen.
De geldelijke kwestie der levering blijft dezelfde. Of de fa-
jj brikant een pikol n° 18 voorj`9, of een pikol n° 12 voor
· f 6 levert: hij ontvangt steeds f 8 mirzder dan de tegenwoordige
marktprijs bedraagt.
De reden, die den fabrikant bewoog om zijne syroop te