HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 91

JPEG (Deze pagina), 704.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

87
volw!/ige Commissie eene zoodanigc berekening is geleverd: en
zoo ja, waarom die niet in het rapport is opgenomen? Maar
er is nog eene omstandigheid, die bij dit punt in aanmerking
komt. In de verschillende lands­l<assen liggen steeds groote
sommen renteloos; door de uitbetaling van het voorschot,waar-
voor een deel dier gelden gebruikt worden, derft het Gouver-
nement dus inderdaad geene rente; en de bewering van de
° overgebleven leden der Commissie zou alleen dan juist zijn--
indien overigens het aangewezen cijfer zelf juist ware ­--
wanneer elke gulden in kas onmiddellijk tegen 6pCt. rente
uitgezet werd, of dat men geene kassen had, en elke uit te
geven gulden tegen die rente moest opnemen.
De rekening van de overgebleven leden der Commissie moge
die zijn van een particulier, zij is het niet van een Gouvernement.
De overgebleven leden der Commissie, die het belang der
A bevolking nog al dikwerf als een hefboom voor hunne argu-
menten gebruiken, heffen nu bij de maatregelen, in dat belang
genomen, dadelijk de noodkreet van schade aan. Wij herinneren
hier andermaal aan het gevoelen der meerderheid: dat de fa-
brikant niet meer betalen kam, en passen op hen toe de reeds
aangehaalde woorden van C. Morisson.
§ 21. Wij vinden de bepaling, vervat in deze paragraaf,
door de meerderheid verdedigd, op grond dat bij de vaststel-
ling van een iixum de fabrikanten alléén de aanzienlijke voor-
deelen genoten en het Gouvernement is te kort gekomen in
het regtmatig aandeel, dat het in de verhoogde suiker-productie
behoorde te hebben.
Die verhooging van productie was niet, volgens hare be-
schouwing, alleen het gevolg van het bewerken van syroop tot
suiker; ook van eene betere kultuur, eene betere bewerking
van den grond, en meer zorg voor het planten en onderhouden
van het riet. Dit is dus niet aan den fabrikant, maar aan de
leiding van het Gouvernement te danken. De meerderheid der