HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 90

JPEG (Deze pagina), 809.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

· a
j j
j 86
ii Strikt regt zou gehandhaafd worden, bijaldien de contrac-
i tant verpligt werd, bij de overname kezf ziet te betalen, maar
dan ook het Gouvernement bij de levering dan suiker.
Daar echter door den fabrikant voor het riet betaald wordt,
naar gelang van den opbrengst, die vooruit niet te schatten
is, en men nog geene betere wijze van betaling heeft weten
vast te stellen, is het volgen van dat strikte regt ondoenlijk.
gi, Wij gelooven da.n ook, dat bij hetgeen de Staat door de sui- L
kerkultuur wint, deze zich wel kan getroosten, om in het belang
der bevolking deze, overigens betrekkelijk geringe voorschotten
j te doen.
I Vroeger hechtte men nog al veel gewigt aan het rente­ver-
'lies, dat door het Gouvernement geleden werd, door het· geven
l· van voorschotten voor dagelijksche uitgaven. Eene rekening-
t courant, als bijlage gevoegd bij de memorie der suiker­con­
ig tractanten, heeft echter het bewijs geleverd van het overdrevene
ij dier voorstellingen. Het geheele bedrag van het rente­verlies
ll loste zich voor eene onderneming in 305.25 op, en bij eene
eenigzins spoediger aflevering zou de rente-rekening in het
voordeel van het Gouvernement hebben kunnen komen.
Volgens onze meening zijn de overgebleven leden der Com-
missie ook hier niet van overdrijving vrij te pleiten. Het eerste
voorschot wordt betaald als de stokken in den grond zijn, als
j een gemiddelden datum daarvoor mag men aannemen, l Augustus.
ij Er verloopt dan een tijd van ll maanden na de betaling van
A dit voorschot, vóór dat het Gouvernement suiker begint te
i j ontvangen. Het tweede voorschot adf l,200.0()O wordt slechts
.. V een paar maanden gegeven, vóór de suiker­ontvangst begint.
Van die ontvangen suiker wordt slechts 2[3 der oontractswaarde
_l* betaald; het overige één derde dient dus al dadelijk tot ge-
deeltelijke terug­betaling der voorschotten. Wij gelooven, dat
l j wanneer men eens eene naauwkeurige rekeningcourant opmaakte,
V j dan op de fl80.0()0 van de overgebleven leden der Com-
m missie wel wat af te dingen zou vallen. vragen ook den
steller van het rapport, of welligt niet in den boezem der
i