HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 89

JPEG (Deze pagina), 700.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

85
bbëll enffres vermag, wij veroorlooven ons thans de opmerking hoe
gZal ook de inkleeding van eene zinsnede en de wfize van veerrlmgi,
gOl€· eene zaak geheel anders kunnen doen voorstellen als zij wer-
Ordll kelijk is. Moet niet iedereen uit de wijze, waarop de kwestie
VOO? door de overgebleven leden der Commissie wordt voorgedragen,
tlljlï opmaken, dat het Gouvernement werkelijk een versehot deed
gO‘ ten behoeve van den fabrikant?
En hoedanig is nu inrlerclaezrl de toedragt der zaak?
Het Gouvernement doet niets anders dan, ingevolge debe-
palingen vervat in § 12, de bevolking te betalen voor hare
(jat verrigte werkzaamheden, door welke net Gouvernement in staat
t16’ wordt gesteld, om later te voldoen aan de eontracts­verplig­
b tingen, die het heeft op zich genomen. Wij gronden deze rede-
G` nering, even als die waaruit wij de verpligting van het Gouver-
HG? nement afleidden om voor bibiet en bemesting te zorgen, op
bg het feit, dat de suikerriet­aanplantingen zijn G0uve¢·nenzents­
06:; rmnplantingen, en dat zij niet zijn de aanplantingen der con-
ln ‘ tractanten.
äfh Tot staving van dit feit beroepen wij ons op het reeds lang
ot. bestaan, en op nieuw gehandhaafde beginsel van uit.;/uiting der
il) faóriekenien van alle regtstreeksche bemoeijenis met de aanplant-
6 1n § 12 der algemeene grondslagen vinden wij de bevestiging
us van deze onze stelling, door de bepaling, dat het riet tot vollen
wasdom gekomen zijnde, door den fabrikant wordt overge-
16 nemen; in art. 5 der contracten komt eveneens de bepaling
in voor, dat, eerst wanneer het tot vollen wasdom is gekomen,het
td te veld staande riet den fabrikant tot verwerking wordt over-
11 gegeven.
H1 Wij gelooven dat het met de billijkheid geheel over een te
brengen is, om van den contractant geene betaling te vorderen,
l` dan voor en aleer hem de grondstof is geleverd, en dat hete
I' geen de overgebleven leden der Commissie verlangen eigenlijk
il daarheen zou strekken, dat de conimczfanten voorschotten zou-
den moeten geven voor een Gouvernementsaanplant, en voor
f welke zij in wezentlijkheid renten zouden moeten derven of betalen.
i