HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 87

JPEG (Deze pagina), 767.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

Q .
83
1ssche11~ dustrie zekerheid voor de toekomst geven; dat, eindelijk, het
streken verband tusschen vraag en aanbod voor den arbeid zich binnen
rkrijgen ettelijke jaren op Java zou regelen. wij zouden den maatregel
gen ge- hebben betreurd. Wij zouden het bejammeren, dat alleen om
tzal nu den derden grond (wering van fraudes tot verkorting van de
le hand belangen des Gouvernements) een maatregel genomen ware,die
belang- tegen den vrijen arbeid reageert. lle vroeger verleende vergun-
iet ver- ning aan de fabrikanten moest toch tot proefneiningen met
in nog dezen vrijen arbeid geleid hebben, die men met een bestaand
i materieel zonder te veel kosten kon doen, en waarvan de mis-
aange- lnkking dus geene te groote verliezen zou hebben berokkend.
kander i Wij zeggen: alleen 0m clan clczclea grond; immers had de on-
g, aan j dervinding geleerd, dat een wezen/Mk vrije arbeid en geen
ri, ver- A andere zich ontwikkelde, dan zou tweërlei vrees èn voor het
tg niet T beschikken over meerder velden, èn voor de overdrijving van
nadere i de werkkracht der bevolking, ijdel zijn geweest. Zoo als de min-
unnen P derheid der Commissie te regt opmerkt, zal bij vrijen arbeid,
aan de vrije uitoefening van haar wil overgelaten, de bevol-
löëllde king niet over te veel velden beschikken; want zg] zal zich nie!
l overwerlcem.
kken, I Maar wat heeft de ondervinding inderdaad bewezen? Dat
, niet de vrijwillige arbeid zich ontwikkelde; maar dat een ar-
t beid, het gevolg van verholen dwang in het leven is geroepen;
GOu‘ » dat de feitelijke gevolgen daarvan niet alleen zullen zijn,maar
l ook reeds werkelijk aanwezig zijn, dat op enkele plaatsen over
1Hoë­ ,1 meer gronden beschikt is, dan met de behoefte van padi, en
vrijen met het belang der bevolking over een te brengen is. Dat het
2. De daarom te vreezen is, dat de bevolking niet vräwillig, maar
door hare, daartoe omgekochte hoofden gedwongen, zich over-
lat er werken zal; dat van de krachten der bevolking en veestapel te
gvan veel gevergd zou worden.
n een i En omzlal de ondervinding dit in allen deele voldoende ge-
; zou l leerd heeft, komen ons de gronden der Regering afdoende voort.
nsten j Ook wij vertrouwen overigens op de toezegging, dat zoodra de
le in- j aangetoonde bezwaren zullen kunnen worden opgeheven, en
V, l
­á