HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 86

JPEG (Deze pagina), 790.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

,¤·’ i
gi
i; j
l j 82
` port de bepaling heeft gemaakt, dat dit zonder eenige tusschen-
j komst van het bestuur moet geschieden. In sommige streken
il en voor verschillende ondernemingen behoort het verkrijgen
j van vrijwillige transportmiddelen tegen hooge, zelfs tegen ge-
il heel onevenredige loonen, tot de onmogelijkheden. Y/Vat zal nu
het gevolg wezen, wanneer de Regering hare beschermende hand
j { terug trekt? Dat de grondstof ten nadeele van alle belang-
l hebbenden niet op zijn tijd, of welligt in het geheel niet ver-
malen wordt. Wij uiten dan ook den wensoh, dat hierin nog
eene wijziging gebragt moge worden. ‘
Blijkens§ 19 heeft het Gouvernement een vroeger aange-
J _ nomen beginsel, dat gedwongen en vrije arbeid nevens elkander
kunnen bestaan, grootendeels gewijzigd. De vergunning, aan j
[ den fabrikant om op zijne fabriek ook riet te verwerken, ver- j
j t kregen door vrijwillige overeenkomst, zal voor het verslag niet l
i meer verleend worden, ten minste niet, zoolang geene nadere ï
‘ regeling, zonder gevaar voor Gouvernements­aanplant, zal kunnen
gemaakt worden.
il De nadeelige gevolgen die men van deze vroeger verleende
jj vergunning vreest, zijn: l
1.) Dat de bevolking over meerdere velden zal beschikken, Q
fl dan met de behoefte aan padi is overeen te brengen; j
S · Overdrijving van de werkkraoht der bevolking; 1
jj lj 3.) Fraudes tot verkorting van de belangen van het Gou- i
j S vernement. .
` · j t De minderheid der Commissie [de heeren van Twist en van Hoë­
l i vellj noemt de verdediging der Regering van hare, tegen den vrijen
_ arbeid reagerenden maatregel, in geenen deele afdoende. De E
‘ l ; meerderheid keurt den maatregel goed. {
_ j ` Had de ondervinding van de laatste jaren bewezen, dat er
ii ; in waarheid eenig vooruitzigt bestond op de ontwikkeling van
A een wezewztlyé vrijen arbeid voor de suikerriet­teelt binnen een l
ti niet al te ver verwijderd tijdstip; dat die ontwikkeling ZOU. l
i l kunnen plaats grijpen op grondslagen, waarvan de uitkomsten j
aan de eisehen van Nederland konden voldoen, en aan de in- j
~ l
wt