HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 85

JPEG (Deze pagina), 728.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

81
, om meerderen dwang voor, dan nog altijd gebleken is noodig te
leelte zijn. Integendeel: de wettelijke bepaling dat overtuigend blijken
elijke moet van de onmogelijkheid, om het riet vrijwillig te doen
ïelijk snijden, is een waarborg tegen overdrijving, en dus veeleer als
i vermirzderiag va.n de11 dwangarbeid te beschouwen.
jj Nog raadselaclitiger wordt ons de bewering, dat de arbeiders
z be- { met wer/cen wilden, omdat het loon te gering was voor den
,11iet l zwaren arbeid. Immers te gelijker tijd wordt aangevoerd, dat
>egd­ in de veráoogirzg van bed loon ovennimvrxe van loon wordt
even gezien. Hoe zijn deze beide stellingen met elkander te rijmen?
edan Nog meer; men zegt: ,, de inlander wil niet werken omdat het
even loon te gering is" -­ en in één adem voegtmen er bij:,,door
, die vrijwilligen arbeid is tot dusver zonder bezwaar in de behoefte
doen · voorzien"! Wij moeten opregtelijk verklaren, dezen gang van
opponeren niet te vatten.
ioor- _ Of is de eerste dezer stellingen weder eene lezing uit de
reest memorie van toelichting tot de Algemeene grondslagen? Vllij
] uit vinden dáár wel, dat men het loon van één cent meer in ver-
er de band tot den arbeid beschouwt, maar nergens een woord, dat
tot de gevolgtrekking zou kunnen leiden, dat de Regering van
1 meening ware dat de arbeiders vrijwillig niet werken wilden,
omdat het loon te gering was voor den te verrigten arbeid.
zoo- Wij zijn, integendeel, overtuigd dat dit niet de meening
dui- der Regering kan wezen, omdat haar uit alle rapporten en mede-
het deelingen moet zijn gebleken: dat het bekomen van vrijwillige
*be­ rietsnijders niet is de regel, maar de uitzondering. De bewering,
riet- dat vrijwilligers niet zouden verkregen zijn, omdat men hun
zoo geen genoegzaam loon aanbood, is derhalve onjuist. De onder-
zçfm vinding heeft geleerd dat op verschillende tijden en plaatsen,
aan rietsnijders en voor andere werkzaamheden aan andere in-
ver­ landers dikwerf te vergeefs een loon geboden is, meer dan te
die ` ruim voor den te verrigten arbeid. Maar de arbeiders wilden
nu niet werken, omdat de prikkel ontbrak .... omdat zij namelijk
len , niet operzályk q' áedekó er tee verpligá werden.
ene j Wij betreuren het zeer, dat de Regering voor het riet­trans-
" 6