HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 83

JPEG (Deze pagina), 727.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

l 79
l
i Duif? opmerking is het bezwaar, dat wordt gevonden in de vaststel-
BH ZIJ ling van het snijloon at een cent per bos van 25 stokken.
2 dààr 3 .. .
Wij vertrouwen dat een onderzoek naar dat ondergeschikte,
schim technische punt het bewijs zal leveren, dat het snijloon te hoog
rborg is gesteld, in verband met het getal bossen, dat dagelijks door
L Ver- een rietsnijder bij matigen arbeid kan gesneden worden.
[wml j Moet - en daarom betreurden wij de noodzakelijkheid van
iïgêï ­ het zfegerzwigá hooge, jante hooge betaling de prikkel blijven
voor het verkrijgen van vrije arbeiders, dan is het een argu-
i Zou ment voor de bepaling zelve; maar wij betreuren toch dat de
’ dat Regering door den drang der omstandigheden en door het
Dover drijven van hen, die met den zoogenaarnden vrijen arbeid
jlïïï dweepen, schijnt ·te zijn moeten vervallen tot eene overdrijving,
jdmvs á waarvoor de Go‘uvern~eur­generaal J. J,­R,ochussen in zijne zoo
um`, merkwaardige circulaire. dd. 18 Junij l84t7,zoo nadrukkelijk
g= waarschuwde, en 1n welk staatsstuk de onmatxge verhooging
men l ` van arbeidsloon wordt beschouwd als dreigende lieilloos te
66116 worden en Java buiten staat te zullen stellen, om tot krachtige
J ondersteuning van het moederland bij te dragen.
j Moeten nu de overige arbeidsloonen zich naar het snijloon
001.- gaan regelen, dan zal al spoedig die heillooze uitwerking zich
H doen gevoelen. De eerste bittere vruchten van hetgeen men
aïli; met kunst wil planten, geheel in strijd met de eischen van
jejgk het moederland en onevenredig aan de behoeften van den In-
lander, zullen dan worden geplukt. ln de laatste jaren zijn de
dui jl loonen lreeds aanmerkeljijk'opgevoerd; mogten ze vroeger al te
Hdê laag zijn geweest, wij Z1jll'OV(‘TtLllg(l op grond van ervaring
we- dat die Mams voldoende zijn voor de behoeften van den ar-
Zfda beider, en evenredig aan het door hem verrigte werk. Bij goeden
°d ç wil en inspanning kan hij zijne werkkracht gemakkelijk ver-
de; meerderen, gelijk de Europesche arbeider doet, die van zijne
j arbeidzaamheid, niet van het opinatig opdrijven van loonen eene
lm- ruimere bezoldiging verwacht. n I N
ste Maar er is nog eene omstandigheid. Loonen en kosten zijn
J bij de bestaande contractsvoorwaarden tot eene beduidende hoogte
C
r
.4; i