HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 81

JPEG (Deze pagina), 716.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

ll
_ vv
3
elke Indien ons voorafgaand betoog eenig vertrouwen heeft verworven,
ijn, schijnt het ons niet twijfelachtig, dat geen kapitalist, bij eene uit-
dat besteding der suikercontracten, beduidende fondsen zoude wagen,
ng, tenzij hem zekerheid van den arbeid worde gegeven voor de cultuur,
zoowel als voor de verwerking van het riet, en hij van de Regering
van de bepaalde toezegging dienaangaande, en hare strikte onthouding
ing van verhooging of opdrijving van loonen, kunne bedingen.
het Hij die daarbij een fortuin te verliezen heeft,zal niet in tegenspraak
ene komen met de verklaringen van alle industrielen en ondervindiugrijke
i de ambtenaren.
ran. ·
RB Was het verstrekken van arbeiders en transportmiddelen
tw vroeger voor het Gouvernement verpligtend [zoo als wij dit
eur reeds eenmaal aarrhaaldenj, later is dit geheel facultatief gewor-
van den, en eindelijk werd zelfs de toezegging tot het verleenen
mg van hulp, bijaldien de contractant zich niet met eigen middelen
gi? kon helpen, uit de overeenkomsten weggelaten. Men wilde alle
aar ‘m1ddelen in het werk stellen, om de contractanten te nopen ,
BCI, in de werkzaamheden door vrijwilligers te voorzien; doch wij
,8,, meenen met grond te mogen betwijfelen, of ooit de overtuiging
gft, bestaan hebbe, dat men hierin volkomen slagen zou, zelfs bij
len betaling van loonen, geëvenredigd aan den arbeid. Het Gou-
Bel vernement zelf gaf daartoe het voorbeeld bij de uitvoering van
publieke werken; het betaalde een dagloon, dat zeer hoog mogt
re. genoemd worden, en welke waren van deze pogingen de resul-
° taten? Het bleek, in de meeste gevallen, dat wanneer zich
H, vrijwilligers in genoegzaam aantal en voortdurend hadden aan-
an geboden, dit het gevolg was geweest van zekeren invloed, die
Q zich had doen gevoelen, en dat, zoodra die invloed ophield,
'u' ‘ E zoodra men tot de overtuiging wilde komen of alles wel wezentlijk
Ch vrij was, het werk bleef steken, en men op nieuw tot ver-
ve ` pligten arbeid de toevlugt moest nemen.
is De contractanten waren, ten gevolge van de in hunne over-
m eenkomsten gemaakte wijzigingen, nu wel niet meer bevoegd
r- ll om hulp te vowlerevz; maar het bestuur bleef altijd bevoegd,
om, zoo noodig, die te verleemm. En hier nu spreekt de on-