HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 80

JPEG (Deze pagina), 827.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

Nw j
g
I ··2
l' 76
i I `
Q neiging om naar willekeur en persoonlijke inzigten, onverschillig welke
lj de behoeften der bevolking of de hulpbronnen des ondernemers zijn,
2 lj de loonen steeds hooger en hooger op te voeren, wel wetende, dat
l g eene weigering, ongeacht de herhaalde waarschuwing der Regering,
j vaak ernstiger gevolgen na zich sleept.
Reeds in 1848 vaardigde op last der Regering de Directeur van
l, cultures bij brief van l7 December No. 4803/6 eene aansohrijving
j uit aan alle plaatselijke autoriteiten om ,, uit aanmerking van het
l ,, belang, dat er in gelegen is, om de dagloonen bij voortduring op eene
j " ,,jmatige, mits billijke hoogte te doen blijven, hun aan te bevelen, om de ii
,, strekking tot verbooging der loonen zoo veel mogelijk tegen te gaan.
Die aanbeveling werd ook later gevolgd door voorschriften der Re- lj
i i i gering in denzelfden zin.
j Wij rekenen hieronder mede de bekende, ook in andere opzigten
" · zoo merkwaardige kabinets circulaire van den toenmaligen Gouverneur
j I Generaal Rochussen van 18 Junij 1847, waarin die verhooging van
' het arbeidsloon wordt geschetst als ,_knagende aan elke onderneming
V van nijverheid ", te wier behoeve geene bepaalde afzondering en toe-
wijzing van een gedeelte der bevolking bij wijze van heerendienst plaats
heeft, terwijl ook, aldus luidt dat staatsstuk verder ,,daar, waar
I: ,, zulks het geval is, de aan die bevolking toe te kennen betaling meer
,, en beter in verhouding moet zijn tot de werkelijke waarde van een
t ,, dagloon, naar vroegere graanprijzen berekend , dan thans plaats heeft,
, ,, zoodat die vermeerdering van arbeidsloon beilloos dreigt te worden
li ,, en voor Java te doen verloren gaan, het onberekenbaar voordeel
I ,, van goedkoopen handenarbeid, door welken dit eiland is in staat
j jj jl ,, gesteld, zoo wel tot krachtige ondersteuning van het moederland,als
j ë ,, tot voordeel van alle particuliere personen, met alle tropische ge- g
,,westen te wedijveren.”
in De Regering van Nederlandsch Indië is die zienswijze blijven aan-
kleven en heeft steeds aanbevelingen doen afgaan tot tegengang van l
overdrijving in de betaling of eene opdrijving van loonen. _·
Wij kunnen volstaan, gelooven wij, ons te beroepen, op de Grou- -
j vernements beschikkingen, opgenomen in het Bijblad op het Indisch
j Staatsblad 1851, Deel I en II.
‘ Algemeen is het gevoelen, dat de loonen, door de Regering zelve j
j vastgesteld, allezins billijk zijn, en eene vergelijking met die, aan de
` vrije arbeiders in Britsch-Indie betaald, vermeld in het werk van
V 1’Iontgomery Martin ,, The British Colonies," zal daarvan een over- i
tuigend bewijs geven.