HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 79

JPEG (Deze pagina), 767.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

E i
E
1
4 <
il

il 75
be- __
mn tusschenkomst, zij worden bepaald door vraag en aanbod, maar op
, Java wordt in het algemeen de mededinging belemmerd door meer
mh l dan eenebmstandiglieid.
dat lj Vooreerst, dewijl de staatkundige instellingen het aanbod van den
au, a.rbeid­beperken ten gevolge van heerendiensten, verphgten arbeid als
ep anderzins; en vervolgens, omdat eene bevolking gelijk de Javaansche,
dS_ uit zucht tot gemak en rust, hare eisohen immer hooger zal stellen
de dan de waarde van haren arbeid, ook uit het bewustzijn, hoeveel
Em, daarvan vaak onder de handen harer hoofden verdwijnt.
we ,, Vllorden de bezwaren beaamd, die wij hebben ontvouw en aand
den ondernemer den vrijen arbeid onthouden, dan zal ook worden
ing toegegegeven, dat de bepaling van de loonen of van den loopenden
O_è_ prijs van den arbeid door de besturen, eene zaak is van de uiterste
D , billijkheid jegens de industrielen niet alleen, maar ook jegens alle
ing dienaren van den Staat en ingezetenen, omdat elke opdrijving ook
gn- dezen treft, zonder dat de Regering in eene evenredige vermeerdering
liet hunner inkomsten kan voorzien.
er- , Ook de oifers, die zulke opdrijving aan den staat oplegt,behoeven
mu _ geene bijzondere aanduiding, zij werken noodwendig terug op de baten,
md die het moederland toevloeijen.
Bij de regeling der loonen door vrije mededinging ligt geenszins
igg zooveel gevaar in de stijging der loonen, dewijl zij slechts tijdelijk
ers is ; maar in den kunstmatigen toestand van het cultuurstelsel, waarbij
Sid { niet de behoefte, maar de staat den regel stelt,1s eene enkele schrede
Wm ij terug bijna eene onmogelijkheid, hoe dringend de gesteldheid van
me vreemde markten dit ook zou kunnen vorderen.
f De opdrijving van loonen is te onregtmatiger, omdat de besturen
da_ geen grondig oordeel kunnen vellen, in hoever het fonds van elke
ml onderneming die verhooging gedoogt.
Ber Met dit alles willen wij geenszins beweren, neen, wij nemen het
tegendeel aan, dat de bepaling van een billijk loon,in evenredigheid
lak tot. de wezenlijke behoeften der bevolking, onder anderen tot den
het prijs van hare levensmiddelen niet tot de eerste zorg eener regering
behoort, welke gelijk de Indische, in eene verhouding staat, zoo geheel
afwijkende van die in Westersche maatschappijen.
V€" .. .. ,, . ,, .
OG- Wij zijn zoo ver af van die zorg te laken, zoo geneigd elken maat-
om regel, vveldadig voor de bevolking, te loven, dat wij gerustelijk ons
beroepen op de erkentenis van de daadzaak, dat menig fabriekant
MS in tijd van nood, de bevolking te hulp is gekomen.
Maar wat wij wensehen tegengegaan en bestreden te zien, is de