HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 78

JPEG (Deze pagina), 804.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

lp, ’ *"”i Aw Y E
l
l r
l l i
i 2 74
ik In eene naanwe betrekking tot het onderwerp, dat wij hebben be-
V jl handeld, staan de loonen: een teeder punt, dat de gevoelens van
j staathuishoudkundigen verdeeld houdt.
j Wij vermeenen te weten wat door den beroemden schrijver MeCulloch j
V; ' omtrent de arbeidsloonen is uiteengezet; maar wij gelooven toch, dat
{L elke regering in den regel zich beijvert, om al datgeen tegen te gaan,
j wat de voortbrengingskosten, ten nadeele van den algemeenen ver-
l l bruiker verhoogen moet; even weinig vergeten wij, dat de arbeids-
l loonen op Java ver beneden die in Europa staan, noch ook, dat de
l arbeid door den javaan verrigt, veel geringer is dan die van europeaan,
chinees of neger; noch ook dat die lagere loonen de hoofdvoorwaarde jj
~ , is, die mededinging mogelijk maakte. °°
L ‘ Het is niet te ontkennen dat sedert eenige jaren eene strekking
,7 bestaat, om die arbeidsloonen op te drijven, hoe vaak ook de rege- is
i l ring daartegen hebbe gewaarschuwd. _;
j ii Als wij somwijlen die opdrijving hooren toejuichen en de aansporing *
{ daartoe verdedigd door velen, die den toestand van Java en de eigen-
aardige verhouding der regering in vraagstukken van dien aard niet
{ doorgronden, -­ als wij daarbij vaak geene andere aanprijzing ver- ` jij
jj nemen dan het belang der bevolking, denken wij onwillekeurig aan
l de woorden van den schrijver van ,,Relations between Labour and
ik capital ," C. Morrison: .
,,Onder de euvels die voortspruiten uit overdrevene of oppervlakkige
j ,, denkbeelden omtrent de grenzen der verantwoordelijkheid der meesters
i ,, voor den toestand hunner werklieden, behoort de gemakkelijkheid X
i ,, waarmede zekere personen op goedkoope wijze zich den naam van Q
j xmenschlievendheid verwerven onder den arbeidenden stand, als hunne
,,kampvechters tegen kapitalisten of ondernemers.
' j ,,Steeds is er eenige neiging in de menschelijke natuur om welda­
. ,,digheid of andere deugden te beoefenen ten koste der beurs van
E · ,,anderen, en die neiging neemt toe, naarmate de philantropie meer l
i ,, als eene mode in zwang komt.”
Het is toch onbetwistbaar, dat de voornaamste rationele oorzaak
ij - voor de verhooging van loonen alleen zijn kan, de aanwas van het lj
5 kapitaal, waaruit die loonen kunnen worden bestreden.
Hoe meer derhalve de winsten der ondernemers, door lagere leve-
5 ringsprijzen, andere ongunstige voorwaarden en eene onzekere toe-
C komst worden verminderd, hoe meer het fonds uitgeput geraakt, om
l aan de vorderingen van hoogere loonen te voldoen.
De regeling der loonen vereischt in den regel geene gouvernements