HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 77

JPEG (Deze pagina), 760.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

x
ll
j ra
af
l‘l· l ,,ander stelsel tot dusverre bedacht, als het middel om de inwoners
Ft, ,,van tropische klimaten te ontwikkelen.
l`€‘ ,,Wij hebben weinig of niets gezegd van de voordeelen des vrijen
ng arbeids, want wij veronderstellen, dat allen daaromtrent eenstemmig
Hg zijn; niet slechts de theorie, maar ook de ondervinding heeft geleerd,
lm hoe zijne vruchten, waar zij gedijen en rijpen, uitmunten boven die
i van dwang; wij schatten die voordeelen hoog en zouden met vreugde
mt E het tijdstippen begroeten, waarop wij met geldelijke opoffering, den
CH vrijen arbeid, niet in schijn, maar in waarheid in onze werkplaatsen i
d8 konden invoeren; maar daartoe moeten wij afwachten de vorderingen
van den tijd, de opheliing van vele belemmeringen aan het grondbezit,
BH . aan de heerediensten en aan de nog weinig ontwikkelde behoeften des
lid volks inhaerent.
W1, Zijn die hinderpalen eenmaal weggeruimd, -- maar wij gelooven
in een meer verwijderd verschiet, dan de driftige voorstanders van
id den vrijen arbeid zich voorspiegelen, - dan ook zal op Java de
U1 wetenschap de overwinning hebben behaald.
_ Maar daarom ook - zoo lang de staatsmagt, wel bewust, dat een
=€l enkele misstap op den glibberigen weg naar eene ontijdige vrijheid
lt ` het terngkeeren moeijelijk, zoo niet onmogelijk maakt, de slagboomen
lc voor den vrijen arbeid niet kan ontsluiten, - moeten wij in onze
F1- magteloosheid berusten en verlangen wij slechts, dat de besturen die
DT erkennen en ons de behulpzame hand niet onttrekken.
W1 En men vreeze niet, dat wij bij deze erkenning van onze magteloos­
H heid zullen inslapen; dat wij niet ten volle zouden beseffen , dat de
vrijmaking van den arbeid, het hoogst wenschelijk einddoel is waar
m naar allen hebben te streven, en dat niet elke gelegenheid zal worden
T1 aangegrepen, die tot bereiking van dat einddoel kan leiden: - het
ëli if een ieder aangeboren gevoel van eigenwaarde, dat noode bukt om
hulp te vragen, staat daarvoor borg; en men bedenke, dat het alles
., beheerschend eigenbelang ons noodwendig aanspoort om niet langer
, dan strikt noodig is, een stelsel voor te staan, dat deze onze tegen-
l< E woordige en toekomstige industrieele positie aan het goedvinden van
g onzen medecontractant, de regering, prijs geeft, en op dit oogenblik
ons alle risico der onderneming laat, - de regering onevenredige
· voordeelen ten onze koste toekent.
3 De keerzijde van het stelsel voor de onmiddelijk betrokkenen, stelle
1 hen, die ons van blinde vooringenomenheid beschuldigen, gerust;
3 zij levert tevens het meest peremptoir bewijs van de goede trouw
C onzer verdediging.
r