HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 76

JPEG (Deze pagina), 794.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

, » »#
J`. . f
ii;
il
ie 72 j
. dwang billijkt en niet verwacht, dat op ééns de deugd der arbeid-
g zaamheid den Javaan kan worden ingeprent, en eindelijk verklaart,
~ dat de wetenschap daarom niet in strijd is met zich zelve, als pre- ff
‘ i dikende wel vrijheid van den arbeid, maar gedoogende den dwang
J die daartoe voert, wanneer deze den inboorling voor zijneinspanning
{ beloont; waarin hij het middel ziet om den vrijen arbeid te doen
zegepralen. l
T Wij vertrouwen nog eene plaats hier te mogen in1·uimen aan het Q
i { oordeel van een der meest verlichte staathuisboudknndigen van onzen
j . tijd, den beroemden schrijver MCOULLOCH, die in zijne welbekende
x Dictionary of commerce omtrent Java opmerkt: Llij
i‘i­ ,,De voorafgegane aantooningen bewijzen, dat de productie en ,
1 , ,,handel van Java, sedert de laatste twaalf jaren, met eene snelheid
J _ ,,toegenomen zijn , die in eene andere kolonie, behalve Cuba misschien,
‘­ ,,onbekend is.
j ,,Indien de hulpbronnen en het vermogen van dat schoone eiland
j . ,,ten volle ontwikkeld worden, is het onmogelijk de uitbreiding van
,,zijnen handel te voorspellen.” _ Q
,,Het zou ons bestek ver overschrijden, en al ware het tegendeel
J , ,,het geval, dan nog ons tot beschouwingen leiden, vreemd aan dit
,,werk, indien wij in eenig wijdloopig onderzoek traden nopens de
j ” ,,middelen, die de uitbreiding van cultuur te weeg gebragt hebben.
j , ,,Niettemin kunnen wij kortelijk vermelden, dat de cultures voor
,,den uitvoer, hoofdzakelijk voor rekening des gouvernements worden
‘ ,,gedreven, gedeeltelijk door heffingen in natura, gedeeltelijk en in
j ,,kleiner mate, door belasting in arbeid aan de cultures gewijd.
,,Mits die hetlingen niet worden overdreven, zijn wij geneigd om
i ,,te gelooven, dat zij het minst bezwarend of drnkkend middel zijn
Q j ,,om de belastingen der inboorlingen te innen, tevens het voordeeligst
§ ,,voor het Gouvernement. g
' ,,Wij achten het eene ijdele veronderstelling, dat de nijverheid,
° ,,aan zich zelve overgelaten, ook bloeijen zal in een land als Java,
,,waar de behoeften der inwoners zoo gering zijn en zoo gemakkelijk
_ ,,bevredigd worden of waar het klimaat zoo weinig tot inspanning J,
lf j ,,aanspoort.
‘ ,,Zonder twijfel kan het stelsel van verpligten arbeid ligtelijk mis- li
,,bruikt en het werktuig worden der meest verregaande verdrukking, i
i * ,,maar zoolang dat stelsel met gematigdheid en met goed oordeel
,,wordt aangewend, gelooven wij, uit al wat ons berigt wordt, tot de
,,slotsom te kunnen geraken, dat het de voorkeur verdient boven elk
i