HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 74

JPEG (Deze pagina), 807.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

www i tl
tl
~
l i l
. 70
gj i tenschappelijk zoo hoog geplaatst als die waaruit was zamengesteld i
de staatskommissie, bijeengeroepen bij koninklijk besluit van 16 Junij _
F 1857 no. 90, vermeend hebben de vraag ,, of voor de bevolking en j
` ,, voor de vermeerdering der producte het niet verkieselijk zou zijn de i
‘l ,,landrente in het rijk van Palembang afteschaiïen en in plaats daar
i ,,voor praestatie van arbeid voor cultuurdienst te stellen, de ern­
L ij ,,stige overweging van Uwer Majesteits regering zeer waardig keurden," 1,
I De bevestiging van de juistheid dezer zienswijze, vinden wij ook in
j I de verklaring van het Gouvernements besluit dd. 15 October I856·
; No. 46, opgenomen in het Bijblad op het Staatsblad, deel II, afl.
fl 3, ,, dat nog een gernimen tijd zal verloopen. alvorens men er op
i j , ,, zal kunnen rekenen, dat vrije aanplant op eene zekere uitgestrekt-
g ,,heid gronds, b. v. een bouw van 500 roeden, in den regel eene
i ,,produotie oplevert, gelijkstaande met en niet aanmerkelijk minder,
,, dan de productie van eene uitgestrektheid gronds , onder toezigt van
, « ,, de Gouvernements ambtenaren, met suikerriet beplant.”
Het zijn woorden van geruststelling voor allen , die met bezorgdheid
de pogingen gadeslaan die vaak worden aangewend om ondoordachte
E hervormingsvoorstellen ontijdig ingang te doen vinden.
« Ook zij die het dwangstelsel willen verlaten, maar niet blind zijn
i voor de gevaren van een ommekeer, voorstanders van den vrijen arbeid
jj ä met geleidelijken overgang, verklaren bij monde van een hunner ta-
N 5. lentvolste woordvoeders.
" ,,VVij willen dien weg (die zij wenschen betreden te zien), bewan-
,,delen, met standvastigheid, met de onwrikbare volharding. die uit
j ,,eene diepe overtuiging voortvloeit, maar tevens met al die voorzig-
l atigheid, al dat beleid, al dat ontzien van eenmaal gevestigde be-
§ ,,langen en verkregen regten, welke elke hervorming moet kenmer-
Q ,,ken, die levenskiemen in zich heeft en zekerheid wil hebben van
‘ j ,,te slagen.
i Bij het stellen dezer memorie is ons in handen gekomen een ge-
schrift van een Indisch hoofdambtenaar, laatstelijk Resident van
. _ Soerabaiia, den titel voerende ,,de vrije arbeid te Soerabaija, getoetst i
jl , ,,aan de waarheid”; wij rneenen daarin ook aanleiding te mogen vin- l
den om ook onzerzijds voorzigtigheid in het doen van beslissende
z stappen aan te bevelen.
I l Naar onze overtuiging is, behoudens enkele uitzonderingen van
bijzonder plaatselijken aard, de beschrijving van dien hoofdambtenaar
volkomen juist en overal toepasselijk, en ten plegtigste verklaren wij,
dat behoudens die uitzonderingen, geen onzer slaagt in het erlangen