HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 73

JPEG (Deze pagina), 759.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

E9
69
n eene soort van pandelingschap ­­ zoo uitdrukkelijk van Regerings-
rl 'l wege verboden -· zouden doen ontstaan.
:­ Niettemin, al kan ook hierin de volmaaktheid niet worden bereikt,
B eene toenadering tot het doel verdient onzes inziens steeds aanmoe-
lï diging; hij, die in weerwil van bezwaren en opofferingen, met gevaar
g van aanzienlijke verliezen, gebruik tracht te maken van de gelegen-
l heid tot vrijen arbeid en cultuur, heeft aanspraak op medewerking,
F , ondersteuning en bescherming; verblijvende aan het gewestelijk be-
*· stuur de taak, niet om bezwaren te scheppen, maar om die zoo
’f veel mogelijk weg te ruimen en overigens tegen misbruiken te waken.
H ‘ De uitslag der vrije aanplantingen zijn niet schitterend; wij hebben
*‘ de opgaven voor ons liggen die aantoonen, hoe betrekkelijk gering
de productie nog is; van sommige aanplantingen is zelfs het riet.
U dat voor geene schatting vatbaar was, onverrnalen moeten blijven,
; andere hebben elf, zestien en twintig pikols per bouw opgeleverd:
t ééne enkele aanplanting slechts heeft éénmaal 33 pikols per bouw
‘ bereikt.
J, Dan hoe dit ook zij, de moed wordt niet opgegeven en met vol­
6 . harding wordt naar beter resultaat gestreefd. Mogt het zijn, dat de
E uitslag de opiferingen en zorgen niet bekroont, dat de aansporing
ll van aanmerkelijk hoogere betaling dan bij de gouvernements cultuur,
i door de geheel vrije beschikking over dien ongedwongen aanplant
,l mogelijk slechts met onverschilligheid en traagheid worden vergolden; l
r mogten in één woord de proeven falen, welnu dan zullen de onwil
­ der planters en het belang der ondernemers het tijdstip van zelf
bepalen waarop van vrije teelt wordt afgezien, en zulks zonder
g bemiddeling of bezorgdheid van zijde des bestuurs.
e Het belang van zoovelen onzer, en van andere betrokkenen, die
n i in deze rigting werkzaam zijn, waaronder ook sommige contractanten,
i die voor de even onverwachte als noodlottige vermindering van hun
1 aanplant noodgedrongen eene vergoeding behoeven, moge ons in de
2 eerste plaats hebben aangespoord ten deze wijdvoerig te zijn, ook
­ , een ander doel hebben wij daarmede voor oogen. Wij beseffen toch,
, dat in hetgeen wij nopens uitzonderingen aanvoerden, de bewijzen
­ i liggen der bezwaren die tegen vrijen arbeid en cultuur als algemeenen
, regel zich verzetten, en dat daardoor tevens de wenschelijkheid is
1 aangetoond, om, immers vooralsnog, het tegenwoordig stelsel onge-
t , schonden in stand te houden en te beschermen; een stelsel zoo ver-
; j kieselijk boven anderen bevonden voor den maatschappelijken toe-
; stand der volken van dezen.Archipel, dat mannen, ambtelijk of we-