HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 72

JPEG (Deze pagina), 806.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

, :F
3 .
ij
l
‘ 68
Wij stellen alle deze verschillende meeningen en toepassingen in
het licht, geenszins om een persoonlijk gevoelen op den voorgrond l
’ te plaatsen, maar slechts om te wijzen op de dringende vvenschelijk­
, · heid, in het belang der industrie en der bevolking zelve, dat eene
l r bepaalde verklaring of toelichting van de Regering uitga, omtrent
het juist begrip en ter bevordering van eene gelijkvormige toepassing
j der verordening.
j l Doch, hetzij de dorpslroofden deelnemen in die overeenkomsten of ,
j niet, wie, die een blik geslagen heeft in het inlandseh volkshuis-
{ houden, betwijfelt, dat de invloed dier hoofden steeds rniddelijk of
,.,« onmiddelijk werkt? Wij hebben reeds te veel gezegd van de zeden
l D en gewoonten des volks, van het overwigt der hoofden, om te be-
U hoeven dat beweren nog nader te staven.
li Die met de Javaansche instellingen voor oogen, geloof slaat aan
eene onbelemmerde vrijheid der dessabewoners, in welken zin ook;
K die niet inziet, dat ook bij toetreding der dessa’s in haar geheel tot
eene overeenkomst, de vrijheid der onderdeelen niet anders dan be-
trekkelijk is, of geheel miskend wordt; die in een woord niet beseft,
dat de vrijheid des arbeids ook onder die bepalingen zeer vaak eene
·j' j loutere fictie is, ­- die, wij ontveinzen het niet, heeft nog weinig
duidelijk begrip van den aard en zeden des Javaans en geeft zich
jg aan een begoochelend zelfsbedrog over.
i Er is in ’s lands vergaderzaal door een oud Gouverneur Generaal
gevraagd, of het dwang kan genoemd worden, als de dessabewoner
voldoen moet aan een contract, dat hij zelf of zijn wettige vertegen-
i r woordiger namens hem gesloten heeft?
· i, Voorzeker neen; maar de geopperde bedenking geldt de verpligting
_ van allen, bij tegenstand van enkelen, en dan zouden wij op onze j
, beurt Vragen, is het vrijheid, dat een contract wordt gesloten in j
i i weerwil van dezen? j
, De ware vrije arbeid zou niet behoeven verzekerd te worden, noch f
I _ door beschrijving, noch door registratie van overeenkomsten, die l
j bovendien den ondernemer geen waarborg hoegenaamd geven, ver-
,f f mits het Staatsblad van 1838 NO. 50 geene poenale clausule inhoudt,
l terwijl er evenmin eenig verhaal bestaat voor de aanmerkelijke voor- ‘
’ schotten, ter wille van welke veelal die overeenkomsten zijn aangegaan ,
l « omdat de inlander, bij zijne zwakke begrippen van goede trouw, zich r
zeer zelden door deze voorschotten gebonden acht. En, wij moeten het
erkennen, gegeven voorschotten kunnen den ondernemer kwalijk regten l
verzekeren, zooals wel eens wordt·verlangd, om dat zij dan spoedig