HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 71

JPEG (Deze pagina), 752.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

l
)
i
nl
r
‘ 67
..!
[wd, Ginds vergenoegt men zich met de overtuiging, dat de inlandsehe
(Om_ contractanten, den inhoud der overeenkomsten volkomen begrijpende,
de voorwaarden daarbij vastgesteld, vrijwillig hebben aangenomen.
H te Somwijlen heeft zonder noodelooze bezwaren de vereischte registratie
J de plaats, maar ook soms werpt het bestuur zich, als het ware, tot
HBH, steller der contracten op.
die Welke eindelooze moeijelijkheden, geschillen en vaak ongenaamheden
, af_ daaruit geboren worden, is ligtelijk te begrijpen.
wlijk Menigmaal zijn deze overeenkomsten dan ook een onuitputtelijke
mm 1 bron van verdrietelijke inmenging des bestuurs, en van overlast voor
mmm den Europeschen ondernemer en voor den inlauder, waarbij geen
RHC schijn van vrijheid, voor geene der partijen overblijft.
U bij Maar al ware dit liet geval niet, al erkennen wij volgaarne, dat
Chöu menig hoofd van bestuur, de opgesomde klippen weet te mijden,
van dan nog geeft die verordening ruime stof tot vragen, welke naar ons j
]dt6_ j oordeel, niet zijn opgelost. l
dem Behooren die overeenkomsten met de dessa in massa, gesloten te
D in worden? Worden daarvan de dessa­hoofden uitgesloten? Zijn door die
VGP _ bepalingen, individueele contracten niet geldig? Alle vragen, welke
verschillend worden beantwoord.
l GH Wie niet erkent de bevoegdheid van het dorpshoofd, om overeen- l
,O1_g_ konrsten te sluiten, beroept zich op den ongeoorloofdcn invloed, dien
,,36116 deze daardoor kan uitoefenen; op het verbod in contracten tusschen 2
mum het gonvernement en aannemers, dat deze overeenkomsten met hoofden '
aangaan, en op de bepaling in denzelfden geest, dat de dorpshoofden j
Emdê geen deel mogen hebben in de gouvernements suikercultuur.
Maten Wie deze zienswijze niet deelt, voert ter bestrijding aan, dat be-
gr zwaarlijk kan opgaan, dat het dorpshoofd niet onder de oudsten en
voornaamsten zou behooren te worden gerangschikt.
mms die 'individueele overeenkomsten wil uitsluiten, grondt zich op
ming. de rntrekkrng bij de latere voorselrrrtten van het verbod rn art. 2 der
JOOP publicatie van 5 Jannarij 1819, houdende dat geene contracten of
fkub overeenkomsten van welken aard ook, dessa`sgewijze of met de hoofden
lêbbê der dorpen alleen, maar individueel met elk ingezeten mogen worden
aangegaan.
komt Het tegenovergesteld gevoelen zoekt zijn kracht in §7 van art. 36
W of van het reglement op het beleid der regering, waarbij wordt gewaagd
° l van overeenkomsten met gemeenten en personen.
VB 6% > In deze residentie ziet men dorpshoofden aan de overeenkomsten
E, deelnemen, in gene wordt zulks gelaakt en geweerd.
vi
1
l
o t-er_m,_ Y. . ..,. . , s >»'