HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 7

JPEG (Deze pagina), 672.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

I l
tl 4
j ,.
3
Het Bataviascác Hamlelsálad zegt daaromtrent het volgende:
,,Wij aarzelen niet te verklaren, dat, naar onze meening, j
,, uit het oogpunt van algemeen belang, geen enkel regtmatig Q
,, bezwaar tegen het beginsel van verlenging der suiker-contracten i
,, kan worden aangevoerd, dat integendeel den contractanten
V . ,,onregt zoude zijn aangedaan, zoo men hun die verlenging had
,, onthouden. f_
‘· ,,VVanneer men de discussiën naleest, die op den 10" Mei j
,,jl. in de Tweede Kamer, naar aanleiding der interpellatie van
,, den heer van Hoëvell zijn gehouden, dan wordt men onaan- I
,,genaam getroffen door de opmerking, dat de aandacht van i
,, vele leden der Kamer, op niets zoozeer gevestigd is geweest,
,, als op de goede resultaten, door sommige fabrikanten van
,, hunne ondernemingen verkregen, dat elke gulden winst daar-
,, door behaald, beschouwd wordt als eene roof, gepleegdjegens
· ,,de Nederlandsche natie.
,, Men heeft niet gevraagd of de verlenging, dan wel uitbe-
,,steding der contracten door het blijvend belang van het Moe-
,,derland of de Kolonie werd geboden; men trad in geen ernstig
_ ,, onderzoek naar de groote beginselen van cultuurstelsel, of
M ,, van vrijen arbeid, en in hoeverre de motie van den heer Wint-
i ,,gens daarmede in verband kon staan; men trachtte zelfs niet
,, te bewijzen dat de uitbesteding der bestaande contracten de
,, schatkist bevoordeelen moest. Neen! men beweerde slechts, dat
,, de tegenwoordige contractanten geen voordeelen mogten be-
,,halen; men trok slechts tegen de vermeende gunsten, die zij
,, hadden genoten, te velde, en men wees met gloeijende ver-
,,ontwaardiging op de villa’s en paleizen, die zij uit de opbreng-
,, sten hunner sinecures hebben opgerigt.
i ,, Het scheen alsof Java’s behoud en Nederlands welvaren van
i ,, de ruïne der contractanten afhanklijk was ....
j ,, Doch afgezien hiervan, de geheele bewering is onjuist. Het
,, is onwaar, dat aan de meeste tegenwoordige contractanten
,, gunsten zijn bewezen; het is onwaar dat de hun aangeboden
,,verlenging als eene gunst te beschouwen is/’
l
a
X
I
Q ’