HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 69

JPEG (Deze pagina), 746.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

1
.1
l
i
ten GJ
lm ,, met de oudsten en voornaamsten der dessa’s, zoo tot het bebouwen
leu ,,van gronden, het leveren van bijzondere voortbrengselen, van afpak
,, van bouwstoffen en vervoermiddelen, als tot het verleenen van per-
’hlï' ,,soonlijke diensten, nadat door een opzettelijk onderzoek, door of
[Ide ,, van wege den Resident, zal zijn gebleken, dat dezelve met toestem-
tkäë ,, ming der dessa’s ingezetenen geschieden.
*1G1' ,, Art. 2. De bedoelde overeenkomsten, voor zoo veel de aard der
,, zaak daarbij een tijdsbepaling vordert, zullen kunnen worden aange-
Wa' ,, gaan voor eene of meer achtereenvolgende, doch niet te bovengaande
km' ,, het getal van vijf jaren.
lat: ,, Het zal aan den Resident der plaatsen, alwaar overeenkomsten
[PP ,, zullen moeten werken, opgedragen zijn, om, naar gelang van om-
rllm ,,standigheden, nopens den tijd van duur hierin bedoeld, te beslissen ,
H 5 ,,zullende de Resident tevens ook moeten toezien en regelen, dat in
lgên ,, de overeenkomsten, onder anderen, de volgende voorzorgen worden ’
md' l ,, uitgedrukt :
j ,,e. eene bepaalde som, die betaald zal worden voor bepaalde
Hd, xuitgestrektheid te bebooiven grond, of voor bepaalde hoeveel-
ldm _ ‘ ,,heden te leveren voortbrengselen en andere benoodigdheden.
lgim j ,,6. Een bepaald loon voor elken werkman, voor een vastge- i
twg ·l ,, stelden werktijd, en dat, waar zulks nuttig geacht kan worden,
,, eene regelmatige voeding aan de werklieden, afgescheiden van j
loop ,,het geldelijk loon, verzekerd worde, zoo ook, des noodig, voor
838 ii ,,hen in geschikte verblijt`plaatsen worde voorzien.
loud j ,,c. Dat het te bepalen getal werkdagen, in eene behoorlijke
’ bg` E ,,evenredigheid sta tot de sterkte der bevolking der dessa’s, en
W6? ¥ ,, in verband met de behoefte om derzelver saivahvelden te kunnen
Euwe A; ,,bearbeiden en aan andere verpligtingen te voldoen.
nut` ,,aï. Eene geregelde bepaling van tijd, plaats en tijdstippen
pu- ,, voor elke soort van levering of van te verleenen diensten.
/« e. Onder welk opzigt, en welke soort van opzigters de werk-
,, zaamheden zullen moeten geschieden, daarbij oplettende, dat
‘ der i ,, de werklieden daar onder enkel zullen kunnen gesteld worden,
[gem ,, voor zoo veel den bij overeenkomst aangenomen arbeid aan-
`NO' ,, gaat, doch dat zij voor alle gewone en dagelijksche zaken van i
,,polioie, aan de bevelen van hunne eigenaardige hoofden on-
ugcn ,,derworpen blijven.
astra? ,,Art. 3. Greene overeenkomsten of contracten , van welken aard ook
[ lui Z ,,lJLlSSCl1Bl1 Javanen en andere, geene Javanen zijnde, noch tuSSCl1CI1
,,Javanen en hunne Begenten of Hoofden aangegaan, zullen mogen _.
F t
F.
5
1
nl