HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 68

JPEG (Deze pagina), 811.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

’ , i


l
Gt rg
, . lï
j j perking in de keuze der gronden voor de verpligte snikercultuur ten
’ E gevolge zou hebben, en zou kunnen te weeg brengen, dat de hoofden
I bij de verdeeling van het loon den genieenen man weinig zouden Xl
" overlaten.
Vrij algemeen is bekend, hoe in een vroeger tijdvak de onaeht­
i zaarnheid van den Javaan, geheel eene toekomst ten oifer brengende
= aan de genietingen van een oogenblik, hem vaak ten speelbal maakte
,` van den sluwen opkooper; hoe hij blootgesteld was aan de mislei­
1 dingen van hen, die zijn eenvoud zich ten nntte maakten.
j Reeds de oude Compagnie was er op bedacht, daartegen te wa-
, · ken, welligt meer in haar eigen belang, dan in dat van den Inlan­
7 der; ­- de Regering in 1819, de overtuiging erlangd hebbende dat:
i ,, de gemeene inlander nog niet bezit die ondervinding en dat door-
,,zigt, hetwelk noodig is om op eenen gelijken voet over zijne
,, belangen met anderen te handelen ,” vaardigde bij publicatie van 5
Jannarij 1819 (Indisch Staatsblad van dat jaar Nv. 10) bepalingen
uit ,,nopens het aangaan van contracten met en tusschen de inland· .
,,sclie bevolking? .
Het nut van zoodanige bepalingen is buiten kijf. Wel is beweerd,
dat de onbeperkte vergunning om Europeanen in de binnenlanden i
è toe te laten, een heilzaam tegenwigt voor opkoopers en misleidingen `
Y zou zijn, dan, wij gelooven niet, dat de proef aan de verwachting Vi
i . zoude beantwoorden. ,
ii In den loop des tijds bleek zelfs, dat het in 1819 gegeven voor-
, schrift niet genoegzaam aan het doel beantwoordde, zoodat in 1838
. eene nieuwe publicatie (Staatsblad No. 50) het licht zag, gegrond I
{ ä op de overweging, dat, vermits door vermelde bepalingen, het be-
' lang der bevolking op Java, met opzigt tot het aangaan van over- 1,
I eenkomsten, niet meer voldoende gewaarborgd was, eene nieuwe 3
i regeling werd vereischt, tevens strekkende tot bevordering van nut- n.
` tige ondernemingen en bedrijven van nijverheid, luidende deze pu-
blicatie:
,,In verband met art. 102 van het reglement op het beleid der a
J ,, regering en met intrekking der op dit stuk bestaande verordeningen,
,, in het bijzonder der publicatie van 5 Januarij 1819 (Staatsblad No.
,,10), te bepalen als volgt:
Art. 1. Tot het aangaan en voortzetten van nuttige ondernemingen
,, in bedrijven van nijverheid, zullen bij voortduring overeenkomsten 1
,,mct de inlandsche bevolking kunnen worden aangegaan, en wel i

é
l