HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 67

JPEG (Deze pagina), 703.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB


G3
ügd ken bevolking, grootelijks znllen bevorderd worden. indien de dessa’s
verlof werd gegeven, om een gedeelte harer gronden in huur af te
nst­ _ staan aan Europeesche ondernemers, onder voorwaarde, dat de laat-
zijne sten die gronden met eigene middelen doen bewerken en exploiteren.
van ln verband tot dit belangrijk onderwerp, vestigen wij de aandacht
eld, op de ruiling van velden bij de Gouvernements suikercultuur.
eker t Aanvankelijk lag het uitsluitend in de bedoeling, een vijfde gedeelte
voor . der velden van iedere dessa te beplanten met suikerriet.
Vele omstandigheden hebben daarop inbreuk gemaakt; niet elke
naar dessa bezit de geschikte gronden voor het gewas, of kan over ge-
xeten noegzaam water beschikken, en van lieverlede kwam de gewoonte in
Een, zwang, waar zulks noodig scheen, om de eene dessa op velden van
lava, anderen te doen planten.
oude De regelingen daaruit voortgevloeid, zijn zeer uiteenloopend, vaak
mktg zeer ingewikkeld; ­- soms worden die aan het dessa­bestuur over- i
k bij gelaten, soms treedt het gewestelijk bestuur tusschen beide. j
ls dg Hier wenschen de dessa’s de ruiling te vermijden en treden zij ‘
· ver- onderling i11 schikkingen, hetzij door afkoop in eens hetzij door af-
stand van het geheel of een gedeelte van het plantloon, met of zonder
resi- . voldoening der landrente.
>ouws Ginds moeten de dessa’s zich getroosten een gedeelte, en meestal
l de beste harer gronden aan vreemde rietplanters af te staan, en D
ttrekt j vreemde gronden in ruil te nemen, of , zoo die te ver af, of in dessa’s
n chi- i gelegen zijn, waarmede zij in onmin zijn, ongebruikt te laten. l
xe met Die rjuiling geschiedt niet altijd en overal zonder de belangen der
inwoners te krenken. j
over- Deze omstandigheid heeft, meenen wij, bij het Opperbestuur in
d aan Nederland, het eerst tot het denkbeeld aanleiding gegeven, om door
regten geldelijke schadeloosstelling, de bezwaren dier ruiling uit den weg
agaan, te ruimen.
g met Dat denkbeeld, hoezeer een anderen oorsprong hebbende en uit-
», zich sluitend bepaald tot regelingen ten behoeve des Bestuurs, heeft toch,
onzes bedunkens , eenige verwantschap met dat betreffende een verhuur
u regel aan Europesche ondernemers.
lheden Eenparig zijn wij van gevoelen, dat zoodanige verhuur niet missen
nte tot l zou de vrije cultuur beduidend te bevorderen.
stelsel Niettemin durven wij geen beslissend oordeel vellen, in hoever
eene jvijze staatkunde die maatregel in den weg staat, en de verhuur
‘ooruit- van lieverlede inbreuk zou maken op de zelfstandigheid der Javaansche
betrok- gemeenten en op het bestaande cultuurstelsel, moeijelijkhedcn of be-
~l
, E i er i e