HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 65

JPEG (Deze pagina), 740.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB


Gl
lingen, in den gogolstand opgenomen wordende, ook eene nieuwe
ler verdeeling noodzakelijk maken.
Inmiddels behouden de dessa-bewoners dezelfde gronden, hetgeen
aid hen in de teelt van overjarige producten meer vrij laat; doch bij de
ar, snikcreultuur kan deze langere beschikking over dezelfde velden, van
id. weinig invloed zijn, ten gevolge van de bij die cultuur gevorderde
be- verwisseling van gronden.
is , Sornwijlen bezit de dessa ook uitgebreide hooge gronden, die niet
jn, tot sawa’s aangelegd, gelegenheid aanbieden tot het aankweeken van
len suikerriet.
rte­ Alsdan bedingen eenige dessabewoners langer dan gebruikelijk is,
aan het behoud der velden, waarvoor zij óf zekere geheclrtheid gevoelen,
ava óf waarmede zij een doel beöogen, hetwelk het tijdelijk bezit in den
ier- weg zoude staan, en treden zij met hunne medeburgers daaromtrent
alle in schikking, of sluiten zij overeenkomsten, waarbij de vergoeding ge- r
erk rcgeld wordt. j
Wij zouden ook nog op het zeldzaam voorbeeld kunnen wijzen, ‘
het dat de gemeente haar verlangen aan den dag legde om in het ver-
tijd ' volg de dessagronden te verdeelen, als blijvend persoonlijk bezit.
blik - Elders treft men daar individueel bezit in de gemeente zelf (sawa poesaka
mordiko), waarop andere dessa­bewoners geen regt doen gelden, en het-
atrie welk zoo als het javaansclr woord aanduidt, uit het erfregt is ontsproten. V
en ; Wijders velden van oudsher in familiën door ontginning gevestigd
rak­ (sawa djosso), waarvan het bijzonder regt van bezit, door de ge- l
aken i meente erkend wordt.
Meer bekend welligt, dan de laatstgenoemde, zijn de velden, die,
eid, r in latere tijden ontgonnen, ook een regt in bijzondere personen of
dat pi hunne kinderen vestigen, meest voor drie jaren, soms levenslang,
wat en gepaard gaande met vrijstelling van landrenten en heerendiensten
(sawa babadan, akal bakal).
dene Vervolgens komen in aanmerking verlatene velden (sawa lolos),
villig y waarvan de terugkeerende eigenaar niet dan onder zekere beperkende
eene bepalingen, weder bezit kan nemen.
Veelal hebben ook de dessahoofden vaste, gemeenlijk de beste
deze velden, in bezit.
V De teelt van de gewassen als de tabak, ontmoet alrnede te minder
naar moeijelijkheden, omdat zij wordt aangemerkt als een tweede gewas,
even- , vrij van landrente, -- en omdat die cultuur, vijf of zes maanden ,
nonte vereischende, de velden weder voor de rijstteelt beschikbaar laat.
r die Bovendien grijpen vaak onderling verhuizingen plaats, al naar-
;o1ne- i
'l
g er A A { _ g ,,_, ”