HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 63

JPEG (Deze pagina), 699.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

A
59
1 inzamelen van tweede gewassen invalt en l1ij daaraan, boven voor-
1 deeliger loon in de fabrieken, de voorkeur geeft.
En eindelijk is somwijlen den Javaschen suikercontractant de ver-
1 pligting opgelegd zich vrije arbeiders te verschaffen, niettegenstaande
1 het duidelijk was, dat de middelen daartoe, langs geoorloofde wegen,
. hem te kort moesten schieten.
r Wij hebben zonder blinde vooringenomenheid en naar volle over-
- A tuiging den feitelijken toestand in algemeenen zin afgeschilderd en
· getracht te vermijden in te veel plaatselijke bijzonderheden te treden,
g omdat het hier hoofdzakelijk een beginsel geldt, waarvan de beslissing
e_ eener levenskwestie afhangt, en waaraan enkele uitzonderingen geene
· afbreuk kunnen doen; maar wij willen daarmede geenszins die uitzon­ _
t deringen loochenen , en indien tot ons de vraag werd gerigt of nergens
- de vrije arbeid in aanwezen is, zouden Wij volgaarne en met opregt- ä
· heid, toestemmend daarop antwoorden, doch er bijvoegen, dat wij j
, _ met ernst moeten waarschuwen, om die uitzonderingen, waarop dik-
­ werf zoo weinig staat is te maken, tot leiddraad te nemen bijde be-
· oordeeling va11 geheel een maatschappelijk stelsel, of om wetten en
l · bepalingen daarop te gronden.
Overal, of liever in die weinige streken, waar het gemecntebezit of .
1 de gemeenschappelijke arbeid door eene of andere plaatselijke oor-
zaak is opgeheven , wordt ook eenige meerdere vrije beweging aange- 1
1 troffen: de voorbeelden daarvan zullen wij aanstonds vermelden;
overal daarentegen , waar streng vast is gehouden aan den alouden
- Javaanschen regel: de grond, niet de persoon draagt de lasten, ­-
2 waar alzoo alleen de gogolstand en geene afhangelingen bij de gouver-
r r nements cultuur zijn ingedeeld, is er meerdere ruimte over des arbeiders
- tijd gelaten.
­ Wij hebben van die indeeling reeds gewag gemaakt; doch wij
1 meenen om ons duidelijker uittedrukken, nog te mogen wijzen op de
onderscheiding der huisgezinnen, die vaak daarbij plaats grijpt.
1 In de dessa’s treffen wij aan: -
­ huisgezinnen met eigen huis op eigen erf';
­ huisgezinnen met eigen huis doch op een anders erf';
r huisgezinnen, noch eigen huis, noch eigen erf bezittende, maar
11 bij anderen inwonende.
hebben het reeds gezegd, alleen de eersten zijn de dienst- en
, sohatpligtigen aan den souverein, en onder hen worden aangetroffen
; I: de eigenlijke tjatjas, siekaps of anderen, wier benaming dezelfde be-
t teekenis heeft. _

E
t
st
ZE