HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 62

JPEG (Deze pagina), 776.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

f Y
1
l
j 58
l .
l i Even dikwerf is de vrijheid van den arbeid gehuldigd, waar in
wozenlijkheid niet dan de schijn bestond en de invloed der hoofden §
Z de drijfkracht is geweest.
V Men heeft gewezen op vreemde kolonien, op‘den vooruitgang van 1
Geijlon sedert de opheffing der verpligte cultures, op den bloei van l
lC[auritius, Bourbon, La Réunion, enz. , na de opheffing der slavernij. l
. Maar men heeft buiten rekening gelaten, den grondeigendom der
plantaadjes, de voortdurende immigratie, ­­ die meerendeels ver-
kl momde slavernij, ­- waarvoor wij vurig hopen, dat Java lang be-
i_g waard blijve en daarbij voorbijgezien, hoe de inheemsche bevolking
Y meerendeels zich heeft teruggetrokken. ‘_
Volgens het berigt, gegeven door Mr. G. Imhaus, (Revue colo-
niale, Novembre 18.58) zijn alleen voor de suikerfabrieken op het
eiland La Réunion ingevoerd van af 18/19 tot 1855 48,138 werk-
lieden. ·
Uit een verslag van den Nederlanschen consul te Port Louis, _
heeft de teelt van kofiij, specerijen, enz., op Mauritius geheel op-
gehouden, en bepaalt men zich uitsluitend tot de suikerteelt, waar-
`; voor omstreeks 2/3 gedeelten der oppervlakte van het eiland gebezigd
worden.
1 Van 1839 tot 1853 zijn 1452,1944 arbeidslieden van het Indisch
E schiereiland daar heengevoerd.
Volgens de laatste mededeeling ging ook op Ceijlon de aanvoer van
l werkvolk van den overwal steeds voort.
j Wil men de tallooze bezwaren door gemis aan arbeiders, de ge-
V ledene verliezen en de gevolgen der immigratie in de Engelsehe
ij . West-Indische kolonien leeren kennen, dan verwijzen wij tot het zeer
i J uitvoerig rapport, tengevolge eener enquête door het Engelsch Par- jj
l lement bevolen, betreffende de koffij- en suikerteelt, het huis der ge-
l meente in 1848 aangeboden en te uitvoerig om zelf bij uittreksel
hier te worden ingelaseht.
Overigen is in de Engelsche kolonien de klagt over gebrek aan
5 comfinuaus Laáour, geregelden, voortgezetten arbeid , bijna algemeen.
Te zelden heeft men zich overtuigd, hoe in menige streek de on-
Ԥ verpoosde aansporing van de Europesehe ambtenaren wordt vereiseht,
. 1 om den zorgeloozen Javaan tot den rijstbouw of tot den teelt van
V tweede gewassen te bewegen.
Men weet wellig , nog te weinigt, hoe de Javaan , door spel of feest,
beide hem zoo lief, of om de geringste aanleiding, het werk staakt,
hoe wijders juist in den drukken maaltijd, het padie snijden of het
il
gi

t 1