HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 60

JPEG (Deze pagina), 813.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

' i
L! i
l 1
. . 1
~. z
r
l 56 E
ë .
l lj van dit eiland. Wij zien uit dat verslag, den ingewortelden eerbied
F of vrees des volks voor zijne hoofden; - wij zien een javaansch jj
ij hoofd onbeschroomd een moord begaan in tegenwoordigheid van twee jl
getuigen, op wier stilzwijgendheid , als ondergeschikten, hij rekent; ­-­· {
onschuldige personen opvatten en als dader vervolgen, getuigen en
beschuldigden door de ongehoordste folteringen naar ligchaam en
_ ziel tot zijnen wil dwingen, en eene zoo groote vrees inboezemen,
dat de invloed daarvan blijft voortwerken, zelfs nadat twee honderd j
j uren afstands tusschen hem en zijne slagtolïers liggen.
K Wij zien uit dat verhaal, waarvan wij slechts enkele woorden
teruggeven, eene geheele bevolking dulden en toelaten, dat de ware
schuldige aan de wrekende hand der geregtigheid onttrokken en on-
schuldige nienschen in zijne plaats worden vervolgd, gekerkerd en
voor den regter gesteld.
De aanhaling van dergelijke voorbeelden, ­- liet de ruimte van ons
bestek het toe, ­ zouden wij kunnen vermenigvuldigen; hoe zouden L
wij dan kunnen beamen, dat de Javaansche bevolking reeds geheel
vatbaar is voor eene vrijheid, die met hare zeden en ontwikkeling
r zoo ten eenemale strijdt; dat de misbruiken der heerendiensten van
` de zijde harer hoofden geheel zijn te weren, en naast zulk een dwang
, ongehinderd de vrijheid kan bloeijen?
j Waar aldus de Javaan, noch over den grond, dien `hij volgens de
adat der dessa meestal slechts een jaar in gebruik heeft, noch over
i zijnen tijd, dien hij, hetzij aan heerendienst, hetzij aan verpligte
cultures grootendeels besteden moet, kan beschikken, zal het wel een
` hersenschirn zijn, het beginsel van den vrijen arbeid in algemeene
W werking te brengen. r
; Immers de grondinstellingen, welke wij in korte trekken hebben al
geschetst, bewijzen genoegzaam, dat de dwang in het geheele Oostersche g
5 huishouden ingeweven is.
Maar toch wordt beweerd, dat een groot gedeelte der gouverne­
rnents­werken in vrijen arbeid wordt daargesteld.
, Wij willen het niet tegenspreken; maar waar het inlandsch bestuur
Q, het verlangen kent des gouvernements, om, door vrijen arbeid, zoo-
Tl danige werken te zien uitvoeren, zullen of vele belemmeringen weg-
( vallen, of zal anders die volvoering, zooals meermalen is waargenomen,
i buitengewoon lang duren.
Waar de landheer is getreden in de regten van den souverein, een
aandeel in het gewas en de heercndiensten kan vorderen zal bezwaarlijk
het beginsel van den vrijen arbeid in wezenlijkheid gezocht kunnen
ii
ll
E
l
· ;
i