HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 6

JPEG (Deze pagina), 729.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

l
2
bezitters van fabrieken op Java het 250 de 0r wat Z0 68: zij is
het ook voor allen, die hunne kapitalen, regtstreeks of mid-
dellijk, aan de suiker-industrie hebben toevertrouwd. Maar zij
beslist ook over MZ puölie/c öelemg, dat vertegenwoordigd is èn
in den bloei der industrie­zelve, èn in de voordeelen die zij
regtstreeks aan de schatkist, en middellijk langs een tal van I j
wegen aan handel, scheepvaart en nijverheid van het moeder-
j land afwerpt. Door ons oordeel te voegen bij zoo menigeen, ¤.
reeds over de zaak geveld , voldoen wij alzoo , naar onze meening,
j; aan een dubbelen pligt: aan den pligt van den staatsburger,
jl om over zaken van publiek belang dat licht te helpen ver-
spreiden, hetwelk ter betere beoordeeling daarvan welligt zou
kunnen dienstig zijn; en aan den pligt van het zelfbehoud en
van de zelf­verdediging.
Tot grondslag voor onzen arbeid nemen wij het bekende
verslag van de drie overgebleven leden der commissie, die uit
de Tweede Kamer der Staten-Generaal was benoemd, om de
suiker­regeling te onderzoeken. In dat verslag worden wij, op
j het voetspoor van sommige dagbladen, wederom uitgekreten als
,,bevoordeelden." De winsten, door ons behaald,schildert men _
ook in dat verslag - en het heeft ons leed gedaan- af, als M
verkregen rien koste van het publiek belang. Waar op die i
wijze en uit naam van een tak der volksvertegenwoordiging
gesproken wordt, kan zwijgen niet langer van ons gevergd
worden.
Wij hebbenireden, om onze stem te verheffen. Wij hebben
reden, om een beroep te doen zoowel op de Regering als op
de openbare meening. Het blijkt voldingend uit het oordeel
i van dat gedeelte der Indische drukpers, dat én vreemd is aan
de belangen der suiker­industrie, èn doorgaans instemt met de I
opiniën van de drie overgebleven leden der meer bedoelde com-
missie. Dàt oordeel hier in te lassehen zal voldoende zijn, om j
de waarde te doen beseffen van de aanvallen, waaraan hier te
lande de suikencontraetanten op Java sedert den laatsten tijd
hebben blootgestaan. l
l
x