HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 55

JPEG (Deze pagina), 667.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

j 51
Z de Algemeene grondslagen, als aanleiding daartoe opgeeft. In
l de Commissie is daartegen dan ook geen bezwaar gerezen.
i .._..._.
t . § 17. Ook van deze bepaling geeft de memorie van toelichting
· tot de Algemeene grondslagen voldoende gronden. De bepaling,
E betrekkelijk ,,áezf zegt van 0p.s·taZ" neemt ook een groot bezwaar
1 in de toekomst weg voor den eigendoms-overgang der fabriek
V, bij expiratie. Ook hier heeft de Commissie, door te zwijgen,
jj de § goedgekeurd.
Y 18 en 19. Alvorens over te gaan tot de beoordeeling
jj . van hetgeen de overgebleven leden der Commissie rapporteren
,_ over de 18 en 19, meenen wij dat het doelmatig zal wezen,
H hier vooraf te doen gaan de beschouwingen over den vrijen
t. arbeid in Indië, en de regeling der loonen, voorkomende in
11 ` de memorie der contraotaoten.
g Wij zijn hier gekomen tot de question ömlcmie, tot de be-
d handeling dier vraagstukken, waaromtrent de meeste verdeeld-
pn heid van opinie bestaat. Eene verdeeldheid, die, naar wij reeds
,_ aantoonden, als de groote oorzaak mag worden beschouwd,
g waarom de regeling der suiker­kultuur zoo lang op zich deed
ik wachten. Eene verdeeldheid, tevens, die haar invloed meer dan
elke andere reden bij de beoordeeling der Gouvernements-regeling
ten sterkste heeft doen gevoelen.
[6 laten de beschouwingen der contractanten omtrent deze
1, gewigtige vraagstukken hier vooraf gaan, ook omdat zij, gelijk
€_ wij weten, met bezadigdlieid en onpartijdigheid, met eene vol-
doende kennis van toestanden en zonder eenige overdrijving,
uiteen gezet zijn. Hier geldt het niet bloote theoriën; maar
de beschouwingen, welke wij andermaal aan de overweging van
onpartijdige regters ernstiglijk aanbevelen, zijn het uitvloeisel
van wetenschap en ervaring. Menige bewering van enkele leden
BT der Commissie zal tevens door deze beschouwingen, naar wij
Ol? meenen, geheel ontzenuw<l worden.