HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 54

JPEG (Deze pagina), 736.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

4
j i
jj 50 (
, l
ir Als algemeen beginsel juichen de contractanten dit zeer toe, omdat i
i in vele streken het gebruik van het water door de fabriek inderdaad ;
j belemmerend is geweest voor de inlandsche teelt van tweede gewas- t
sen, en waar· die hinderpaal opgeheven is geworden, een aantal velden
i in bebouwing zijn gebragt.
Elders echter zou de volstrekte toepassing van dit beginsel, niet _
alleen overtollig, maar eene nuttelooze verwaarloozing eener onkost-
V » bare natuurkracht zijn, te onraadzamer, omdat de moeijelijkheden
tot het bekomen van brandhout dagelijks toenemen, terwijl de toestand
i van het transportwezen op Java en het kostbaar vervoer uit Europa,
i er vooralsnog het algemeen verbruik van steenkolen verbieden.
Bij het algemeen invoeren van stoomkracht verdienen onzes inziens,
l die bezwaren de ernstige overweging der Regering.
Beamen de eontraetanten de wensehelijkheid dier invoering, waar
de belangen des landbouws haar eischen, zij kunnen evenwel de
bernerking niet terughouderr, dat het gouvernement, bij steeds ver- i
rninderende leverirrgsprijzen der suiker, die beneden het peil zijn ge-
komen, waarop de ondernemer met eenig voordeel werkt, anders dan
bij buitengewone oogsten, steeds meer bezwarende voorwaarden stelt.
i Water, werkvolk en de zekerheid eener goede grondstof, ja van ·
l de aanplantingen zelfs, worden hem ontnomen en niets ter vergoeding
A tegenovergesteld.
Wij vermeenen alzoo een beroep te mogen doen op de billijkheid
der Regering, opdat de ondernemer, wanneer hij tot aanwending van
i zulke kostbare werktuigen, als waarvan hier sprake is, in het be-
lang van de bevolking wordt verpligt, ook eenige schadeloosstelling
( crlange, hetzij door meerdere vrije beschikking of anderzins, gelijk
j voorbeelden daarvan bereids zijn aan te wijzen.
S
Omtrent het water valt nog op te merken, dat gedurende
‘ de maanden, dat het molenwater zou moeten afgestaan worden,
~ zulks bijna uitsluitend voor den Gouvernementsaanplant ge-
bruikt wordt.
az

§ 16. Ten aanzien van de hier voorkomende bepaling zal ieder
zich verecnigen, met hetgeen de memorie van toelichting tot