HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 52

JPEG (Deze pagina), 775.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

j 48
j contractsprijs verminderd behoorde te worden, dan wel over
j de laatste vermeerderd, is een punt, dat de beschouwing over
j den contractsprijs moet beslissen; maar in ieder geval druischt
I het tegen de billijkheid aan, om den fabrikant, aan wien men
· behalve gelyte voordeelen nog áovemlieiz water toekent, evenveel
_ i te betalen, als aan den fabrikant, aan wien dit laatste niet
. wordt verstrekt, en die het gemis daarvan door aanwending van
I groote kosten moet aanvullen.
Z Hoe zelfstandig eene Regering ook zij, beschuldigingen als
j welke men ook in het verslag der Commissie zoo herhaaldelijk
I terugvindt, hebben steeds hare onbillijke uitwerking.
Enkele bepalingen in de regeling, waaronder ook die,waar-
over wij thans spreken, kunnen van deze heillooze uitwerking
getuigen.
De Regering heeft dan ook zeer wel de billijkheid ingezien
` van eene te gemoetkoming aan de fabrikanten, aan wie het
water met zou worden verstrekt; maar zij heeft haar te gering
gesteld. 4
I In de memorie van toelichting tot de Algemeene grondslagen
v wordt overigens de reden opgegeven, die tot het maken van
de bepaling heeft geleid. De overweging dier reden had, dunkt
ii ons, de Regering behooren te vrijwaren ·voor de beschuldiging
van ,,aösw·cZe handelingen ;" want die reden is bovenal geldig
jj voor hen, die met lndische zaken van nabij bekend zijn. Stoorn-
l' kracht aan te wenden, waar die noodig blijkt te zijn, is even
nuttig, als het verkeerd ware die noodeloos te bezigen.
De behartiging der belangen van de bevolking heeft in den
laatsten tijd, evenzeer als het dweepen met zoogenaamden vrijen
arbeid, menigeen tot overdrijving en te veel ijver verleid. Men
kent de waarschuwing: ,,swZ0u11 [ms trop de zêlc, me.s·siem·s,” j
l maar men weet ook, hoe weinig vat zij meestal heeft. Over de
waterkwestie op Java bestaan even zoo veel scheve voorstel-
J lingen, als omtrent den vrijen arbeid. Hoe daarop nog steeds
theoriën gebouwd worden, qui pöcáemf pm Za öase, is voor
het Indisch publiek geen geheim ; en ook hier te lande wordt,