HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 51

JPEG (Deze pagina), 667.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

47
voorwaarden, even als vele anderen, door den nood gedrongen
moeten onderschrijven. Daar waar dit echter niet gedwongen
kon worden en men de vermaling met stoom noodig achtte,
is het Gouvernement in transactie getreden. Het behoeft geen
betoog dat de opstelling, het onderhoud en de alimentatie van
een stoommolen voor den contractant meer kosten veroorzaken,
dan wanneer hij zijn product met water, eene kostelooze kracht,
vermalen kan.
Het behoeft nu al verder geen betoog, dat de contractant,
die water erlrmgt, op betere voorwaarden contracteert, dan hij, j
wien men, op grond van bestaande omstandigheden, dat water i
' met kan verstrekken.
En nu is het onze meening, dat de billijkheid het Gouver-
nement er toe had behooren te leiden, om waar het minder
geqï, ook minder te eiscáen; en dat eene geringe, maar bil-
lijke prijsverhooging voor de te leveren suikers aan die con-
‘ tractanten toekomt, die verpligt worden, om in het belang van
den landbouw en voornamelijk in het belang van den Gou-
vernementsaanplant (die het heeft gecontracteerd te leveren)
hunne grondstof geheel of gedeeltelijk met stoomkracht te
G vermalen. Voor deze cathegorie van contractanten behoort, in
billijkheid, de leverings-prijs niet te zijn dezelfde, als gesteld is
voor de contractanten, aan wie water wordt verstrekt voor de i
verwerking van het riet.
In stede van de bepaling, voorkomende in §l5,zouden wij
alzoo gewenscht hebben, dat daarin ware opgenomen een ver-
schil van eenige centen in den prijs per pikol, te betalen aan
fabrikanten, aan wie het water verstrekt wordt, en den prijs te
betalen aan fabrikanten, van wie men de gedeeltelijke of ge-
heele verwerking van het riet met stoomkracht verlangt.
Dat verschil in prijs zou moeten dienen tot goedmaking van
de kosten van aankoop, in verband met de waarde der machi-
nerie na expiratie va.n het contract, en tot goedmaking van de
kosten van onderhoud en alimentatie.
Of voor de eerstgenoemde cathegorie van contractanten de