HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 50

JPEG (Deze pagina), 775.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

s"
l
r *· A 46
t het een aandeel zoo ruim moyelü/r, e11 er kan geen sprake van
edelmoedigheid zijn, alleen omdat dit aandeel niet ruimer
’ wordt genomen.
De grondslagen der bestaande contracten waren, dat het
Gouvernement zou leveren l°. de grondstof, ZO. het water voor
de vermaling, 3°. de middelen en de arbeiders, om het riet te
r transporteren en te verwerken. Daaartegen zou het Gouvernement
j het geheele product tot een bepaalden prijs ontvangen.
ë Allengskens zijn in deze grondslagen wijzigingen gebragt.
'° Men heeft van de verpligte levering van het product, voor een
gedeelte afgezien, om des te beter kwaliteit te ontvangen. De
contractsprijzen zijn verminderd, terwijl levering van arbeiders ‘
en middelen om het riet te transporteren en te verwerken,
voor het Gouvernement facultatief en niet meer verpligtend is
~ gesteld. Bij dit alles mag niet uit het oog verloren worden,
dat arbeid en transportloonen met 40 à 50 pCt. verhoogd zijn.
Ondanks al deze, in de contracten gemaakte wijzigingen '
is de bepaling, dat het water door het Gouvernement zou ver-
W strekt worden, steeds in de contracten opgenomen gebleven,
onder de billijke reserve alléén, dat het gebruik daarvan geen
t nadeel mogt toebrengen aan den landbouw.
Gedurende den onzekeren toestand, heeft men in de tijdelijke
contracten de volgende bepaling opgenomen:
,, Ingeval echter het beschikbaar gestelde water, in het belang der
rijstcultunr gebiedend mogt gevorderd worden, of wanneer het gedu-
rende den maaltijd of andertijds mogt komen te· blijken, dat het be-
l schikbaar water niet voldoende of genoegzaam is om het molenrad
jj voortdurend in beweging te houden, of om daarmede de 400 bouws
E? suikerriet, bedoeld in artikel l te vermalen, binnen het tijdsbestek
hij artikel S omschreven, is het bestuur bevoegd, om de verleende
ll vergunning op te heffen, en zal de contractant ter andere zijde daarin
behooren te voorzien door de aanwending van stoom, of door het
ä plaatsen of in werking brengen van andere, door of van wege het
Gouvernement goedgekeurde machinerien."
De contractanten met expirerende overeenkomsten, hebben deze