HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 5

JPEG (Deze pagina), 535.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

l !
i l
i l ‘
l
t
l
j Zelden is een vraagstuk met meer hartstogt behandeld,rnet i
meer belangstelling gevolgd, dan het vraagstuk van de regeling
° der suiker-industrie. Ongelukkiger wijs door verschillende om- i
f standigheden ontaard in een staatkundig vraagstuk, was de
beslissing reeds gepraejudicieerd door een votum van één tak der
l volksvertegenwoordiging -­- waardoor minder op het wezen dan
j op den vorm der regeling het oog werd gevestigd. De hartstogt
E vindt zijne oplossing in de wijze van regeling, die aan de questieis
E gegeven, ofschoon deze strikt op het gebied der staats­oeco­
i nomie te huis behoort. De algemeene belangstelling wordt ge-
regtvaardigd door het bewustzijn van het overgroote belang,
dat zoo vele takken van volksbestaan, zoo in Indië als in Ne-
derland, hebben in de regeling eener industrie, die maar al
te lang in een toestand van onzekerheid heeft verkeerd.
" Bij de suiker­regeling zijn wij belanghebbenden. Wel verre
l dat deze omstandigheid ons zou weêrhouden ons te mengen in
[ den strijd, die, naar wij meenen, nog niet is volstreden,
i meenen wij dat zij ons, zoo wel voor ons zelven als voor allen
W die met ons in gelijken toestand verkeeren, den duren pligt
oplegt, om het zwijgen, tot dus ver in acht genomen, af te
’ breken. De volbragte suiker-regeling toch beslist, voorshands,
over onze toekomst. Zij is niet alleen voor verreweg de meeste
l

l ii
l ,·’- il
. 2../