HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 49

JPEG (Deze pagina), 730.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

V ii?
45
j den volzin: ,, dat de zorg voor de belangen der contractanten
,, hier inderdaad tot het Aizsunnn heeft geleid/’
_ Wij vermeenen, dat de overgebleven leden der Commissie hier
niet vrij te pleiten zijn van eene hartstogtelijke, en alzoo 11iet­
onpartijdige beoordeeling. Ook wij keuren de bepaling, vervat
in § 15 niet goed, om redenen die wij later zullen ontvouwen.
Wij erkennen, dat bij de bepaling dat de helft door het Gou-
.i vernement in de kosten van het opstellen der toestellen zal
tft betaald worden, eene toelichting noodig geweest ware voor
zooveel betreft de vergoeding, voor deze toestellen door den J
contractant bij de expiratie van zijn contract te ontvangen. i
Wij wenschen echter onze meening over deze geheele bepaling
in andere bewoordingen uit te drukken, en zeggen dan, dat
zij ons noch wezzscáeljj/r, noch volrloczzcle voorkomt, en, onzes
inziens, in ieder geval amzvirliéug behoeft. Wij gelooven, dat de
overgebleven leden der Commissie zich ook hier door het zoo
L_ · ongelukkig heerschende denkbeeld, alsof de contractanten te
veel bevoordeeld worden, hebben laten medeslepen. Intusschen
maken wij ons sterk, om aan onbevooroordeelde regters het
bewijs te leveren, dat wel verre dat de zorg voor de belangen
der contractanten tot het aásurrle zou hebben geleid, die be-
langen door de gemaakte bepaling niet voldoende in acht ge-
nomen zijn. Immers de, nu van den fabriekant geeischte uit-
gaven worden, ook wanneer daarvan bij de vergoeding na
expiratie van hun contract geen deel aan het Gouvernement
behoeft te worden terugbetaald, op verreweg niet gedekt.
De overgebleven leden der Commissie hebben alweder uit
het oog verloren het ruime aandeel, dat, volgens de thans in
beoordeeling zijnde bepalingen, het Gouvernement van de suiker-
fabrikatie zal genieten, welk aandeel - wij moeten het hier
nog eens in cijfers in het geheugen doen terugroepen -­-Zwee
clerdcm bedraagt van al het voordeel dat direct verkregen wordt,
zonder nog de indirecte voordeelen te rekenen, die het Gou-
vernement daarbij behaalt.
Voor hetgeen het Gouvernement levert en waarborgt, krijgt
l
il
J
L i