HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 48

JPEG (Deze pagina), 766.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

l j 44
gesloten is, en derhalve op die hoedanigheid geen invloed kan
oefenen; en 30 dat hem behalve den enormen pacht­prijs in
i suiker geene andere belastingen in billijkheid hadden behooren
te worden opgelegd. Het Gouvernement moest a.lzoo de mid-
delen bekostigen, die het noodig oordeelt, om de grondstof, in
het voordeel van alle partijen, zoo goed mogelijk te doen
leveren. Even als de meerderheid der Commissie vereenigen wij pi
p ons echter met de bepalingen daaromtrent in de suiker­rege- Q
_ ling voorkomende; omdat die regeling op het bestaande heeft ij
W voortgebouwd. Immers, welke gevolgtrekkingen zouden er niet
op nieuw zijn gemaakt, indien men eens, volgens hetgeen
billijk oordcelen, en ook·als zoodanig gerustelijk aan on-
partijdige overweging durven overlaten, die betaling ten laste
van het Gouvernement had gebragt?
Wij kunnen ons te eerder bij de gemaakte bepaling neder- _y
leggen, omdat tegenover den last der betaling voor den fabri- .
kant het voordeel staat, dat de omstandigheid, dat áä de `lj
betaling doet, op de hoofden een goeden indruk maken zal.
Wij juichen verder de wijziging toe, om de belooning in stede
i van, zooals vroeger, bij zes picols te doen aanvangen, eerst
toe te kennen bij eene productie van twintig pikols, en die
trapsgewijs te verhoogen bij eene meerdere productie tot boven
i 50 piools de bouw, waardoor aller belangen meer gebaat worden
i dan bij de tot dusver bestaande regeling. De te lage bezoldi­
ging der Inlandsche hoofden is een algemeen erkend feit,
maar geheel vreemd aan de kwestie, die ons bezig houdt.
’ § 15. Bij het oordeel, geuit over § l5,drul<t zich de meer-
i derheid [bestaande in de overgebleven leden der Commissie] in
i dier voege uit: dat de edelmoedigheid van het Gouvernement,
om de helft te dragen in de kosten van den eersten aanleg
der toestellen, benoodigd voor de vermaling met stoomkracht,
haar onbegrijpelijk voorkomt, sluitende hare bemerkingen met
in