HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 47

JPEG (Deze pagina), 684.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

l
43 l
t
kleeden. Hieruit blijkt, dat nog altijd de cZe.s·.m­á0q/`den het
grootste gedeelte dier belooning zullen ontvangen. De dorps-
hoofden zijn onbezoldigde hoofden. De aanmerking der min-
derheid, dat die belooning moet dienen om de tractementen
der inlandsche hoofden te verhoogen, is dus minder juist.
Daarentegen is, - omdat blijkens de verordeningen van het
Gouvernement, en ter voorkoming van misbruiken, het dessa­
hoofd geen aandeel in dan amzplamf mag hebben-- de in deze
l §bepaalde belooning nuttig, noodig en billijk.
De dorpshoofden, die het grootste deel dezer belooning ont- #
vangen, oefenen geen invloed uit op de uitbreiding der kul­
tures, evenmin als de andere hoofden, waarvan hier sprake
kan wezen, en die beneden de cathegorie van het districtshoofd
j vallen. Het districtshoofd deelt in de wezenlijke kultuur­procenten.
De aanmerking der meerderheid [bier de doorgaande min- i
_ derheid, met toevoeging alweder van den heer van Nispen van
Sevenaer] dat de som te gering is, om daarvan misbruik te
M verwachten, beamen wij volkomen.
VVat de eigenlijke kultuurprocenten betreft, welligt hebben
deze hier en daar aanleiding tot misbruik en overdrijving ge-
. geven; doch wij durven aannemen, dat haar goede uitwerking
daartegen ruimschoots heeft opgewogen. De menschelijke natuur
is nu eenmaal zoo, dat werklust een prikkel behoeft, die, naar
gelang van het individu, ook in meerdere of mindere mate
g materieël behoort te zijn.
Wij zijn het in zoover met de minderheid eens, dat die be-
. zoldiging uit de schatkist had behooren te geschieden, evenwel
· niet, zooals de minderheid gelooft dat de bedoeling is - als
verhoogiug van iet zfmcdememf der inlandsche hoofden, -maar
onder den titel van ,, speciale öeloarzing 2200r áezf te vezdqzferverk
de sui/cer­kzeZium‘.”
Deze onze meening berust alweder op de, reeds meermalen
aangevoerde gronden: l° dat het Gouvernent de grondstof in
zoo goede hoedanigheid mogelijk behoort te leveren; 2°, dat
de fabrikant van alle rtgtstreeksche bemoeijenis ten deze uit-