HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 46

JPEG (Deze pagina), 663.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

i l
l l
42
· l
enz. de bevolking daardoor meer gebaat zal worden, en duur-
i zamer bevoordeeld, dan door eenig verhoogd plantloon. En
dat dit inderdaad in de bedoeling ligt van het Gouvernement,
blijkt uit velerlei reeds genomen voorbereidende maatregelen.
ë
§l3. De uitbetaling der plantloonen aan de bevolking j
,,á0qfrZe/äk" is voorzeker wel aan moeijelijkheden onderworpen, i
maar in geenen deele onuitvoerbaar. VVij vatten niet, hoe het
streven, om tot hoofdelijke uitbetaling te geraken, kan worden
veroordeeld. Het is immers een streven te meer, om misbruiken
te voorkomen, en om grootere zekerheid te geven dat de planter
het hem toekomend deel in handen krijge. De bepalingen in ‘
de voorgaande paragraaf kunnen overigens bijdragen om de
taak, opgelegd in § 13, gemakkelijker te maken. ‘
§ 144. De minderheid der Commissie [Mer de heeren van Twist I
en van Hoëvell] maakt geen genoegzaam onderscheid tusschen
de kultuur-procenten, waarop hare beschouwingen doelen, en
de hier toegekende belooning aan de inlandsche hoofden,waarin
voornamelijk de dessa­l1oofden deelen, en die van het genot
j; der kultuur-procenten uitgesloten zijn. In de vroegere contracten _
luidde dan ook dit artikel, dat die belooning werd gegeven _
ten behoeve van de hoofden der suikerriet-plantende dessa’s.
Blijkens de memorie van toelichting heeft men door eene
geringe verhooging voor het bestuur de gelegenheid willen
openen, om ook eenigermate te gemoet te komen aan die
hoofden, welke, ofschoon regtstreeks geene bemoeijenis met
den aanplant hebbende, toch ten gevolge der suiker-kultuur
werkzaamheden verrigten, vreemd aan het ambt dat zij be-