HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 45

JPEG (Deze pagina), 644.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

41
Op de voordeelen door den fabrikant behaald, en of andere
belangen aan de hunne zijn opgeofferd, zullen wij nog gele-
genheid hebben terug te komen. Wij zijn het eens met de
minderheid der Commissie, dat de meerderheid had behooren
aan te toonen, door welk middel dan verbetering ware aan te
brengen geweest.
§12. Paragraaf 12 wordt door de overgebleven leden der `
Commissie onaangeroerd gelaten; toevallig, dat het Verslag,
ofschoon zoo uitvoerig, geen regel ruimte scheen over te hebben,
om bij zoo menige bepaling het onweêrsproken goede te doen
7 uitkomen! Wij zien in de bepalingen van deze zinsnede een
g der bewijzen, dat het belang der bevolking door het Gouver-
_ nement is ter harte genomen.
j De Regering, naar wij vermoeden inziende, hetgeen zelfs de
i overtuiging is van de meerderheid der Commissie dat men van
j den fabrikant geen hooger plantloon dan het nu bepaalde kan
vorderen, - wil men, dat hij zijn bedrijf voortzette bij het
l aandeel, door den Staat van de suikerteelt bedongen, ofschoon
dat deel door sommigen nog als te gering wordt beschouwd- .
de Regering, zeggen wij heeft bij eene kleine vermeerdering
van dat loon, eene bepaling ingevoerd, die naar wij gelooven
door de bevolking zeer gewaardeerd zal worden, hooger zelfs
dan indien haar eene ruimere belooning ware toegekend ge-
worden. Twee der groote grieven tegen de suikerriet­kultuur
toch, waren 10. de late uitbetaling van het plantloon, en 20.
de onbetaalde arbeid bij mislukking van het riet. Beide grieven
zijn thans op billijke wijze opgeheven.
Wij zullen niet beslissen, of de Staat van zijn aandeel nog
iets had kunnen afstaan ten behoeve van de bevolking. Intus-
schen gelooven wij dat, wanneer een gedeelte der Gouverne-
ments-winst op de suiker-kultuur werd afgezonderd voor zaken
van algemeen nut, b. v. tot den aanleg van wegen,waterwerken