HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 44

JPEG (Deze pagina), 679.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

i
j 40
i l
De planter produceert, zooals wij zagen, 8;,, piool per
l hoofd, te zamen .............. // 23.60
i Verdient dus per picolf 2.78
De 0/m’e/we//ze7· levert:
aan het gouvernement 1 picol à f 8.50
4 1 ll ” f 7.50
behoudt 1 // // f let.-
f 30.--
1 welke kosten // 24.00
i i houdt over // 6.-·
of per picol f 2.-
waarvan hij de interest en aflossing van zijn kapitaal niet kan vol-
doen, en na aftrek waarvan hem, zooals wij hiervoren hebben aan-
getoond, bij de grootste productie slechts f- 83 per picol overblijft.
Het is welligt niet ondienstig daarmede te vergelijken de rekening w
door den beroemden PAYEN in zijn vermaard werk //Chimie indus­
trielle 1855// van eenige koloniale suikerfabrieken gegeven, als slot "I
mz a/`/fre/c van /·e/zien, lL_fZl088f7QQ87Z en alle lcosäen aanwijzeude eene j
zuivere winst van francs 12.50 op kilos, gelijk aan 3.70 per picol. ;
Viervoudig derhalve.
_ Het schijnt ons toe, dat daarmede het bewijs is geleverd, dat i
D het zoo noodig evenwigt om aan een stelsel duurzaamheid te verzekeren,
door de nieuwe contractsvoorwaarden ten eenenmale is verbroken. l
Over het loon der bevolking geeft ook het betoog der con-
tractanten een praktisch overzigt; behalve dit worden nog de
verdiensten der bevolking, de winsten van het Gouvernement
M, en die van den ondernemer in hunne onderlinge verhouding
aangegeven. Wij vragen in gemoede, is het belang der bevol-
lïi king aan dat der fabrikanten opgeofferd; of heeft niet veeleer
de meerderheid der commissie [Mans de minderheid, met toe-
‘ voeging van den heer van Nispen van Sevenaerj gelijk in hare
bewering, dat de fabrikant onmogelijk een hooger plantloon
kan betalen; en zal, wanneer de omstandigheden nog.ver­
meerdering mogten gebieden, het Gouvernement dan niet iets
van zg]/z deel moeten afstaan?