HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 43

JPEG (Deze pagina), 609.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

39
Bij eene vergelijking alzoo der loonen dient onzes bedunkens, wel
in het oog te worden gehouden, hoe gering de arbeid des Javaans
is, in evenredigheid tot dien elders dan op Java, en dewijl overal dat
loon min of meer in dadelijke verhouding staat tot de kosten van
onderhoud des arbeiders met zijn gezin, komen wij tot het besluit,
dat, vermits de belooning des Javaans voor betrekkelijk weinig arbeid
voor zijne behoeften ruim genoeg is, hij tot klagen geene reden heeft,
en elke opdrijving van loon niet anders dan de mededinging met
andere landen moet schaden.
Wij achten het niet van eenig belang ontbloot, om hier nog eene
aantooning te laten volgen der verhoudingen, waarin de verdienste
der bevolking, de winsten des gouvernements en die van den onder-
nemer onderling staan bij de nieuwe contracts­voorwaarden.
Een bouw suikerriet, opbrengende 36 piools tegen den aangenomen
J marktprijs van 15 voor het gemiddeld nummer 16, heeft eene
7 waarde vanf 540,-
j verdeeld als volgt: percent.
j voor den planter ............ f 100 of 18.52
l E den fabriekwerkman, de overige bevolking en
verdere fabriekkosten .......... ~ 188 ll 34.81
voor het gouvernement 12 pic. no. 18 af 8;,.
12 // // 16 1/ rl
j 24 pic. gemidd. f 151
‘ waarvan vergoed worden. . 24 «« «« 8
_ j blijft over 24 pic. á f 7·§ ~ 180 u 33.33
behalve nog de landrente àf 12 of f 15
per bouw.
I voor den kapitalist, voor rente en aflossing ä. 10 pCt.
v. f 300,000 over 400 bouws per bouw. . . «· 75 «« 13.88
te zamen f` 543 iz 100.54
Zoodat de ondernemer op voormelde I, 540 U 100.-
heeft bij te passen per bouw ....... f 3 of 0.54 pCt.
overeenkomstig de bereids vroeger gegeven berekening.
Wat nu betreft de verdeeling der winst, wijzen wij die aan aldus:
Het gouvernement ontvangt twee picols ter waarde van f 16 en
f 15, gemiddeld per picol ........... f 15.50
611 voldoet daarvoor aan den ondernemer slechts .... » 8.-
Winst per picolf 7.50