HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 41

JPEG (Deze pagina), 616.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

37
Ongerekend den veldarbeid, hebben die 25000 man alzoo voort-
gebragt ieder ruim 41,; picol.
Het zij ons veroorloofdl, de uitkomsten der werkkrachten op Java
daarmede te vergelijken.
Volgens ministerieel verslag over 1855 werden 169500 liuisgezinnen
gebezigd voor 40606 bouws, alzoo 4-FU man per bouw,ofieder planter
nog geen kwart bouw; zoodat ieder planter nog geen kwart bouwbe-
werkt, of naar de gemiddelde productie iets meer dan Sà pikol per
bouw voorbrengt.
; Het getal van 4~ man per bouw gedurende 90 volle werkdagen, is
l gelijk aan een man per bouw gedurende nagenoeg een geheel jaar,
I wanneer wij daarbij in rekening brengen voor vervoer, snijloon, alle
l andere transporten, voor de werkzaamheden in de fabriek in en buiten
i den maaltijd, en voor de vervaardiging van alle benoodigdheden,
i aardepotten en dergelijken nog een man per bouw, ­­­ dan gelooven
i wij, hoe uiteenloopend de arbeid bij de verschillende fabrieken ook
moge zijn, toch over het geheel beneden de waarheid te blijven.
Wij gronden dit gestelde op de volgende berekening:
V 2 man per bouw 365 dagen 730 werkd.
4, ,, ,, ,, 90 ,, aanplant 360 ,,
Blijft voor de fabricatie. 370 ,,
j omgeslagen alrnede over 360 ,,
1 Totaal. 133,200 ,,
Welke wij splitsen als volgt:
Voor alle transporten, snij en vervoer van riet 250
’ karren 500 man 120 dagen 60,000
voor alle werkzaamheden
. in den stillen tijd 55 ,, 2440 ,, 13,200
voor alle werkzaamheden
, in den maaltijd. 260 ,, 120 ,, 31,200 j
voor alle benoodigdheden `
, zooals pottenbakkerij .
en dergelijken. 80 ,, 360 ,, 28,800
i Totaal. 133,200
. Dit laatste aantal werkdagen vertegenwoordigt ongeveer fá,800
i · hetwelk voor alle benoodigdheden zeker laag geraamd is.
` Uit eene andere berekening, die wij hier laten volgen, zal blijken
I