HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 40

JPEG (Deze pagina), 746.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

i
i E 36 l
berekening van het hoogste en laagste gemiddelde, dat wij residenties-
P ‘ gewijze bereids hebben opgegeven, als:
hoogste à 40 pieols.
30 ,, à f3,50 ::_f 105.
10 ,, ,, ,,2,50:,, 25.
. f 140 koper.
of voor ieder werkman ...... f 0,39 dt.
laagste à 20 picols à f 3,50 per pic."'­ï,, 70.-
bijna 20 duiten per man.
. Omtrent dit laatste cijfer moeten wij evenwel de opmerking i
maken, dat plaatselijke omstandigheden bij de beoordeeling dier i
verdienste niet behooren te worden over het hoofd gezien, als daar l
zijn, een evenredige stand van werkloonen bij andere bedrijven, l
goedkoopte der levensmiddelen of lagere landrenten in dezelfde i
residentie.
Ongetwijfeld zal bij eene vergelijking met andere suikervoortbren- l
gende landen een verschil in de werkloonen in het oog vallen.
Maar wij zijn van oordeel, dat, om metjuistheid gevolgtrekkingen
daaruit te maken, niet het aantal werklieden, maar de resultaten V
hunner werkkrachten tot grondslag moet dienen.
Wanneer wij den schrijver d’l·lerpel d’Harponville raadplegen , vinden
' wij bij hem eene opgave van 200 negers op eene suikerplantaadje op
Cuba, voortbrengende 400 tonnen suiker of ongeveer 6500 picols;
hoofdelijk eene opbrengst voorstellende van 32% pic. `
Deze opgaaf, welke vrij wel overeenkomt met die in het bekende l
Rapport van den Generaal van den Bosch dd. 6 Maart 1829, waarbij
de productie van eenen neger te Suriname wordt gesteld op 3300
N. W ongekleide, nagenoeg gelijk aan 2200 A W gekleide suiker of
ruim 35% picol, mag als gematigd worden aangemerkt; want wij
_ treden elders andere etablissementen aan, die met 300 of 350 werk-
lieden het dubbele voortbrengen.
Wij slaan thans weder op, het belangrijk artikel in de Revue Co-
loniale, bereids vermeld, wij lezen daarin dat op het eiland la Réunion
zich bevinden 120 fabrieken met 25000 werklieden, bijna de helft
der werkkrachten van die kolonie.
Voor de suikerteelt waren 55000 hectares, gelijkstaande aan bijna
80,000 Javasche bouws, in gebruik.
De uitvoer is geweest in 1856, 65,203,111 kilogrammes, nagenoeg
1,043.330 picols suiker.
l
I