HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 39

JPEG (Deze pagina), 765.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

{
l
35
mag gelden, ­­ omdat vaak de bevolking gronden moet beplanten,
buiten hare keuze, die minder suikerriet afwerpen dan anderen en
thans daarvoor eene vergoeding vindt- welke bij eene gewigtsbepaling
haar ontgaan zou - en wel in de gelijke verdeeling van het zooge-
naamd surplus boven de schatting, -- en eindelijk, omdat de on-
billijkheid eener hoogere betaling voor de uitkomst der suikerbereiding,
verbeterd door kostbare toestellen of doelmatiger inrigting, in één woord
door een kapitaal, waartoe de bevolking niets heeft bijgebragt, eeni-
germate wordt weggenomen door eene afdalende schaal, die de be-
volking niettemin aansporing genoeg geeft, om zich op de cultuur,
en den ondernemer tevens, om zich op steeds verbeterde bereidings-
wijze meer en meer toe te leggen; want bij een eenvormig plantloon
va11 f2,ll0 d". den picol, zouden de kosten voor den laatste te hoog
stijgen om eenig voordeel bij de bewerking van derde of vierde si-
roopen te behalen.
Wij hebben reeds eene aantooning, gegrond op de ministeriëele
j verslagen doen voorafgaan van de verdiensten der bevolking in het
i algemeen bij de suikercultuur; wij wenschen thans die hoofdelijk te
j ­ berekenen. _ ‘
Q De oorspronkelijk aangenomen berekening hij de invoering van het
cultuurstelsel, die den arbeid van 44 man per bouw op 90 volle werk-
dagen stelt, kan nog steeds als juist worden aangemerkt, hoezeer
° ; wij van oordeel zijn, dat zonder eenigermate te veel te vergen van
; de krachten der bevolking, dat getal zoude kunnen worden ingekrompen,
· waartegen hoofdzakelijk ook meer zoude verdiend worden.
· Het zou echter te betwijfelen vallen, of de Javaan niet aan eene
= verspilling van krachten de voorkeur geeft, boven hooger loon voor
j eenige meerdere inspaninng.
­ i Hoe dit ook zij, het getal van 4i man per bouw gedurende 90
1 ik dagen, stellen voor 360 werkdagen.
U De gemiddelde productie van 36 picols per bouw wordt metfl00
j zilver plantloon betaald; verdeeld onder 4 man in voormeld tijdvak,
7 i levert zij iederen werkman een loon van 33 duiten daags, dat inder-
t daad, onzes erachtens, voldoende mag heeten, met het oog op hetge-
wone dagloon op Java en zelfs met inbegrip der kleine kosten, die
, de bearbeiding van zijn veld ten gevolge heeft, en in onderscheidene
r streken overtreft, hetgeen hij door de rijstteelt verdient.
2 Dat loon neemt in die residentiën, waar eene hoogere productie
­ wordt verkregen toe, maar in andere is het ook aanmerkelijk minder;
g ook dit wenschen wij aan te toonen, en volgen hierbij alweder de