HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 38

JPEG (Deze pagina), 818.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

i
V
i 34
Ook aangenomen, dat bij zulk eene regeling de bevolking zich zal
beijveren, om van eene gegevene oppervlakte grond de grootste hoe-
veelheid riet te trekken, dan nog zoude daarmede kunnen gepaard
gaan, eene betaling, ver van evenredig aan de waarde van het riet,
wat meer is, in omgekeerde reden tot deze; immers niet aan het ge-
wigt, maar aan gehalte alleen, kan de waarde worden getoetst.
De onderscheidene rietsoorten maken daarin een aanmerkelijk ver-
schil, en het zijn vaak de ligtste, die de meeste en de beste suikers
opleveren; de keuze van het riet wordt echter bepaald door den aard
en de geschiktheid der gronden.
Bovendien leert de ondervinding, dat riet, niet ter goeder ure ver-
malen, in gewigt afneemt.
Er is nog eene andere bedenking, die zich tegen de betaling van
het gewigt verzet; de middelen toch om het riet weelderig te doen
opschieten zijn niet onbekend, evenmin, hoe op maagdelijke of te
rijke gronden het riet omvalt, in beide gevallen ten koste der suiker-
opbrengst, zoodat zulks vermoedelijk aanleiding zoude geven aan den j
planter, om zich meer toe te leggen op het kweeken van zwaar dan ,
deugdzaam riet, en hierin het belang van de planters met dat van .
den ondernemer onderling in strijd zoude komen en eenen nadeeligen
invloed uitoefenen op de suikerindustrie.
Wij mogen hier in geene wetenschappelijke beschouwing treden, ïr
of dat zwaardere of omgevallen riet niet in wezenlijkheid evenveel of
meerdere suiker bevat en alleen het aanwezen van zekere chemische L
bestanddeelen, die het omgevallen riet in grootere mate heeft opge-
nomen, de kristalvorrning niet de gewone fabriekmatige middelen be-
moeijelijkt of belet, ­- genoeg is het, dat de resultaten daarmede
verkregen tot dusver schadelijk zijn.
· Ook bij de beetwortelcultuur is het nadeel, dat wij schetsen , onder- t
vonden, en tracht de landbouwer door rijker meststoffen een gewigt ‘
aan de beetwortel te geven, dat geenszins eene evenredige opbrengst
· in suiker waarborgt. j
Dat nadeel wordt bij de beetwortelteelt niettemin eenigermate door ~
de mededinging getemperd, welke voorwaarde bij de betaling van het
riet, hetzij bij gewigt of bij het aantal bundels, ontbreekt
Wij kennen geen middel om hierin de volmaaktheid te bereiken,
maar zijn van oordeel, dat de tegenwoordige betaling de voorkeur
verdient, omdat het belang van den fabriekant steeds een krachtige
_ prikkel blijft, om de grootst mogelijke hoeveelheid suiker te vervaar-
digen en het verwaarloozen van dat belang wel als eene uitzondering