HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 35

JPEG (Deze pagina), 682.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

Bl
Noch voor het getal, noeh voor de afmetingen dier wegen en geulen
t is eenige maatstaf aangegeven, weshalve de bepaling daarvan steeds
° min of meer willekeurig zal zijn.
. Sommige berekenen de uitgestrektheid daarvan op 7, anderen op
6 of 5 ten honderd; wij willen eens het minste of 5 pCt. aannemen.
, Algemeen toegepast op de geheele oppervlakte van M657 bouws,
u in 1858 voor de suikerteelt beplant, zouden die goten en wegenbe-
dragen minstens 2083 bouws, en naar de gemiddelde opbrengst van
f‘ 36 pic. per bouw, bijna 75,000 pic. suiker voorstellen.
Hiervan levert de fabriekant het twee derde gedeelte of 50,000
picols voor den contractsprijs, waartegen hij hoegenaamd niets ter
vrije beschikking bekomt, in stede van 25,000 pieols.
Door die minderheid van 75,000 picols, berekend naar den maat-
staf, vroeger door ons aangenomen, gaat voor het gouvernenieut als
koopman en als souverein, die het uitgaand regt heft, voor den onder-
nemer, den handel en de zeevaart eene waarde van f l.l24~,730.-­-
A verloren, terwijl wijders de bevolking minder plantloon trekt, maar
meerdere landrente betaalt.
Of nu de wegen en slooten al dan niet onder den aanplant
begrepen zijn , geeft weinig of geene verandering in de betaling.
Wij houden ons aan den door contractanten, op de ouder-
, vinding gegronden, aangenomen maatstaf van 5 pCt. voor de
WBQGH, en nemen aan eene productie van 40 pikols. Dan ont-
vangt de bevolking voor 4:00 bouws aanplant plus 20 wegen
j en slooten /`],04,76 per bouw en van 380 bouws aanplant,
plus 19,4:0 aan wegenf 1044,65 per bouw. Men ziet alzoo dat
l de bevolking -­ onverschillig of de wegen en slooten al dan
l niet in den aanplant begrepen zijn ­- in elk geval de pro- j
i ductie derft.
i De Commissie stelt eene schadevergoeding voor. In geen geval l
. kan die ten laste komen van den fabrikant, die de grondstof
geleverd krijgt, maar ze niet zelf verbouwt.
Daar er nu voor den grond, benoodigd voor wegen en slooten ,
geene landrente verschuldigd is, kan alleen regt op schadever-
goeding bestaan, wanneer het bewijs geleverd is, dat 400 bouws
sawa’s, aan de bevolking meer voordeel opleveren, dan vierhon-