HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 34

JPEG (Deze pagina), 746.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

f ` j
l
i
30
zelfs wanneer men wegen en slooten wèl onder het een vijfde
_ begrijpt. ‘
· Men vermoedt dat deze bepaling vroeger in het leven ge-
roepen is uit den wensch, om de zoogenaamde restitutie of W
regeling der sawa’s en dessa’s (wier gronden voor meer dan
het bepaalde 1/5 gedeelte met riet beplant zijn,) met de meeste
uaauwkeurigheid te doen plaats hebben, of wèl met het oog-
merk, om ook met inbegrip der wegen en slooten niet meer l‘
dan het één vijfde der gronden af te zonderen.
Wij beschouwen dit als een verkeerden maatregel. Waar het j
een vijfde overschreden was, had de aanplanting verminderd
moeten worden; maar men moest geene algemeene inkrinping
voorschrijven, waar zij niet noodig was. Het geldelijk resultaat
dier inkrimping vinden wij, op bl. 90 en 91 der memorie van
de suikencontractanten, beschreven als volgt: A
Wat betreft de bepaling, dat wegen en sloten in den aanplant
worden begrepen, vermeenen wij, dat zij niet geheel is overeen te
brengen met de billijkheid jegens den ondernemer en de bevolking,
en in het algemeen eene noodelooze inkrimping der productie te weeg
brengt, die nadeelig op algemeene belangen terugwerkt. j
De bevolking ontvangt haar loon naar de opbrengst van den oogst,
geenszins naar de oppervlakte der velden; zoodat haar belang volstrekt
niet medebrengt, dat die goten en wegen worden medegerekend, ter-
wijl daarentegen de betaling der landrente, door haar verschuldigd, j
wordt aangeslagen over het geheele aantal bouws, zonder dat het
plantloon zulks vergoedt.
Vermits de fabriekant een vast quantum aan het gouvernement .
A levert, behoorde onzes inziens dan ook de uitgestrektheid dier goten l
en wegen in evenredigheid te worden afgetrokken, terwijl hij thans ’
over een slechts denkbeeldig getal beplante bouws de volle levering
en de cultuurprocenten verschuldigd is, en in gelijke verhouding ook l
minder ter vrije beschikking erlangt.
De bewoordingen in den aanhef van het contract: ,, Het gouver-
,,nement zal met suikerriet doen beplanten eene uitgestrektheid gronds
,, van 200 bouws," zijn daarmede dan ook in volslagen tegen-
spraak.