HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 33

JPEG (Deze pagina), 643.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

29
§ 9. Paragraaf negen bestendigt een oud gebruik, en heeft
ook in den boezem der Commissie geene weêrspraak gevonden.
§ 10. Bij de beoordeeling dezer paragraaf wordt in het
`* Verslag van geene meerderheid of minderheid gewaagd. Moet
daaruit het besluit worden afgeleid, dat de geheele Commissie
van vijf leden eensáengmig in haar oordeel is geweest? Wanneer
wij zien van welken verkeerden grondslag dat oordeel uitgaat,
en wanneer wij letten op de onjuiste gevolgtrekkingen , die daaruit
gemaakt worden, dan zou het ons grootelijks bevreemden , indien
werkelijk de voorstelling van het rapport met de waarheid
i overeenkwam.
1 De verkeerdheid van den grondslag bestaat daarin, dat de
2 i Commissie als stelling aanneemt, dat het één vijfde der gronden
wordt afgezonderd voor den aawlanö, terwijl daarentegen de be-
doeling is om het af te zonderen voor de suiker­kultuur of
teelt, waarvoor benoodigd zijn, aavgalaná, wegen en slooten.
= De afwijking van het beginsel die, volgens de meening der
i Commissie, in deze paragraaf plaats heeft, zou alleen kunnen
j bestaan, wanneer de aanplantingen der fabrieken in elk district,
l of binnen iederen kring, met inbegrip van wegen en slooten
j juist 1/5 der sawa’s bedroegen. Door alsdan de wegen en slooten
i; niet meer onder dat 1/5 te begrijpen, en die dan bovendien te
moeten afzonderen, zou dat één vijfde worden overschreden.
Dit is echter meestal niet het geval; en het is van ge-
noegzame bekendheid, dat bij vele fabrieken, behalve sawa°s,
f ook andere gronden, zoogenaamde hooge gronden gebruikt
worden.
D Het beginsel, om niet meer dan over het een vijfde der
i gronden te beschikken, kan even goed gehandhaafd worden bij
» de bepaling, dat wegen en slooten niet onder den aanplant
begrepen zijn, als dat het beginsel kan overseáreden worden,