HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 29

JPEG (Deze pagina), 612.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

25
met dat doel nedergelegd, dat de maaltijd niet langer mag duren dan
vier maanden.
I/Bezit eenige onderneming het vermogen, om, welke de uitgestrekt-
heid der aanplanting ook zij, aan die voorwaarde steeds te voldoen,
dan schijnt het ons ondoelmatig toe, daarin vermindering te brengen;
wij gewaagden reeds van het nadeel aan alle belangen door inkrim-
ping ten gevolge der bepaling omtrent wegen en goten, te weeg ge-
bragt; hoeveel grooter dit nadeel is bij het terugäbrengen van alle
i` aanplantingen tot 400 bouws, zal onverwijld in het oog springen,
i als slechts bedacht wordt dat het tegenwoordig getal fabrieken, be-
; draagt 94 waarvan:
{ 18 van 400 bouws 7200 bouws.
j 23 beneden 400 id. 6362 id.
; 53 boven 400 id. 28095 id.
i te zamen 41657 bouws.
I /«Wanneer die 53 fabrieken worden ternggebragt op eene aanplan-
_ting van 400 bouws elk, zal daaruit eene vermindering voor de
suikerteelt ontstaan van 6895 bouws, met eene productie, berekend
op 36 picols per bouw, gemiddeld van 248.220 picols, ter waarde
naar den marktprijs van j 15 van ....... f 3.723.300
welk bedrag, gevoegd bij de reeds aangebouwde ver-
mindering in waarde door wegen en goten à . . . 1.124.730
een verlies van f 4.848.030
of bijna vijf millioenen ’sjaarlijks aanwijst, ongerekend de uitgaande
regten als anderzins, en een verminderd inkomen der bevolking van
f 2.262.540 ’sjaars over de geheele vermindering van 8978 bouws
i àf7 ’) per picol suiker, welke daarvan hadden kunnen worden
verkregen.
I/Men stelle zich eens voor eene tijdruimte van vijftien jaren, of
den duur van een contract, waarop wij het maximum zouden wen- (
schen gesteld te zien, en dan klimt in dien betrekkelijk korten tijd
het verlies tot de hoogst aanzienlijke som van bijnaf 75 millioen,
zonder door iets te worden opgewogen.
uD0or niets opgewogen, beweren wij. Wel is waar zal ons welligt
worden tegengeworpen, dat meerdere en nieuwe fabrieken die ver-
l) Zijnde zeven gulden dat gedeelte van de fabrikaatkosten, waaronder het
plantloon, dat weder in handen der bevolking komt.