HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 28

JPEG (Deze pagina), 779.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

­
24
De tweede bewering is die, voorkomende in de Memorie
der suikenfabrikanten, welke wij hier laten volgen:
,/Wij gelooven, dat het denkbeeld, om als eenen algemeenen regel
de aanplantingen tot 400 bouws te bepalen, is uitgegaan van het
Opperbestuur in Nederland, en gegrond is op de meening, dat groo-
tere aanplantingen ook slordig bewerkt worden, de tijd tot behoorlijke
fabriekmatige werkzaamheden ontbreekt, kleinere aanplantingen even- j.
redig, grootere resultaten zullen opleveren; terwijl wijders andere
koloniën tot voorbeeld zijn genomen.
”Wij veroorloven ons te dien aanzien de opmerking te maken, dat
ook hierin, onzes inziens, geen absoluut beginsel kan worden gehul­ 1
digd; want wij hebben voor oogen fabrieken, die derwijze zijn inge- E
rigt, dat eene vermindering van aanplant, niet dan een zuiver verlies
zou zijn van een gedeelte van het kapitaal aan de volledige inrigting §
besteed, en in wier kring bovendien handen en trekvee voor de '
grootere aanplantingen in ruimte beschikbaar zijn, zoodat eene ge-
deeltelijke intrekking niet dan schade voor het Gouvernement, de
bevolking en den ondernemer kan opleveren.
«/Voorzeker niets kan nadeeliger op den oogst terugwerken,
dan een te lange maaltijd; maar zoo lang de middelen bestaan om
dien te vermijden. de productie daaronder tot dusverre niet heeft
geleden en geenerhande moeijelijkheden zijn ondervonden, is het
onze bescheiden meening, dat alleen de krachten der bevolking
de toetssteen behooren te zijn voor de uitgestrektheid van de aanplan-
tingen.
»Beroept men zich op andere koloniën, wij stellen daartegen over
dat eene andere oorzaak tot grondslag ligt dier minder uitgebreide
plantaadjes, en dat bij onderzoek zoude blijken, dat hoofdzakelijk
gebrek aan volk, waarover zoo vaak geklaagd wordt, een grens stelt,
of aan de bebouwing der plantaadjes, die juist om die reden vaak
gedeeltelijk braak moeten blijven liggen, bf aan de middelen tot de
verwerking van de opbrengst van al die plantaadjes in eigene fabrie-
ken, zoodat menigwerf die verwerking in fabrieken van anderen ge-
schiedt tegen zekere verdeeling van de winst.
”Op Java heeft de regering het middel in handen, om dit bezwaar
te voorkomen, door eene regeling der aanplantingen naar de sterkte
der bevolking, berekend volgens den ruimen maatstaf door den Graaf
van den Bosch aangewezen, en de bepaling reeds in de contracten,